รายงานจากพุทธสถาน

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544
หน้า 1/1

ปฐมอโศก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๔

งานอบรม
ในเดือนนี้งานยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๑๖ ชาวปฐมอโศก ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพ ในด้านสถานที่จัดงาน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๔๔ มีเด็กๆ อายุ ระหว่าง ๗ - ๑๕ ปี มาร่วมงานมากมาย ประมาณ ๕๔๓ คน พี่เลี้ยงอีก ๑๐๔ คน มากกว่า ทุกๆปี ทำให้บรรยากาศ คึกคักเป็นพิเศษ มีการเล่นสงกรานต์ กันในงานนี้ด้วย อากาศร้อนมาก เป็นประวัติการณ์ จนเด็กบางคน ทนไม่ไหว ต้องขอครูพี่เลี้ยง กลับไป นอนห้องแอร์ที่บ้าน

ร่างหลักสูตร
เสร็จจากงานยุวพุทธทายาท คณะคุรุ ของโรงเรียนสัมมาสิกขา จากทุกสาขา ทั่วประเทศ มาร่วมระดม ความคิด ระดมสมอง ร่วมกันร่าง หลักสูตร การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การเรียน สัมมาสิกขาบุญนิยม เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งจะมีผล ใช้บังคับในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ตึกสัมมาสิกขา ชั้น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน เพื่อจัดทำ เป็นรูปเล่ม นำเสนอต่อ กระทรวงต่อไป โดยพ่อท่าน มากล่าวปิดงาน สัมมนา ในเช้าวันที่ ๒๓ เม.ย. ศกนี้ด้วย เนื่องจากแต่ละแห่ง มีภารกิจ จึงเหลือเฉพาะคุรุ จากสีมาอโศก และปฐมอโศก ที่อยู่จนเสร็จงาน และดำเนินต่อไป จนถึงสิ้นเดือน

คลื่นลูกใหม่
ส่วนเด็กใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก เข้ามาเรียนในโรงเรียน สส.ฐ. ชั้น ม.๑ มี ๓๘ คน สมัครมาครั้งแรก ๖๐ กว่าคน ทั้งที่เปิดรับสมัคร แค่วันเดียว มีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ เข้าค่ายยุวพุทธ เข้าค่ายยุวกสิกรรม รวมทั้งสิ้น ในการคัดเลือกตัว ประมาณครึ่งเดือน กว่าจะผ่าน แต่ละค่าย ต้องฝึกหนัก ในเรื่องระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ทำงานกสิกรรม การฟังธรรม การตื่นแต่เช้า ทำให้เด็กหลายคน สู้ไม่ไหว จาก ๖๐ คน สุดท้าย หลังจากคณะพี่ และคณะครู ลงมติกันแล้ว ได้เด็กที่มีคุณภาพ พอที่จะรับมาเรียนปีนี้ จำนวน ๓๘ คน ต้องขอชมเชย ความอดทน และ ความตั้งใจจริง ของนักเรียนใหม่ เหล่านี้ทุกคน ที่พร้อมจะมา เป็นคลื่นลูกใหม่ ของชาวอโศก ในอนาคต ส่วนชั้น ม.๔ ปีนี้ รับจำนวน ๒๙ คน

กล้วยหอมทองกวน
ความเคลื่อนไหวของชาวชุมชน คือทุกวันจันทร์ เวลา ๐๔.๐๐ น. จะมีการประชุม ชุมชน เพื่อแจ้งปัญหา ของแต่ละฐานงาน เรื่องเร่งด่วน ที่จะต้องช่วยกันทำ เพื่อจะได้เข้าใจกัน อย่างทั่วถึง สืบเนื่องมาจาก ขณะนี้ ทางเลม่อนฟาร์ม ได้ให้งานบรรจุ กล้วยหอมทองกวน ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ห่อด้วยกระดาษแก้ว ๒ ชั้น จำนวนที่กำหนด ๙๐ ตัน ระยะเวลา ๒ เดือน โดยจะส่ง กล้วยหอมทองกวน มาเป็นงวด งวดละ ๕ ตัน งานนี้ เมื่อรับมาทำแล้ว มีผู้คัดค้าน ว่าไม่แจ้งให้ชาวชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ ว่าจะรับ หรือไม่รับก่อน โดยฝ่ายที่รับงานนี้ ต่างยืนยันว่า ได้แจ้งในที่ประชุมแล้ว ทำไมมาค้านภายหลัง สรุปได้ว่า ปัญหาอยู่ที่การสื่อสาร ในที่ประชุม ผู้ค้านบางคน ไม่ตั้งใจฟัง ขณะคนอื่น เขากำลังพูด นับได้ว่า การกำหนดให้มีการประชุม ทุกวันจันทร์ เวลา ๐๔.๐๐ น. คงจะแก้ปัญหา เหล่านี้ได้ คล้ายๆกับหมู่สมณะ ประชุม อปริหานิยธรรม กันทุกอังคาร

หมู่สงฆ์
ส่วนหมู่สมณะ อยู่กันอย่างสันติสุข เนื่องจาก กิจกรรมการงานมาก บางวันสายบิณฑบาต ต้องแบ่งกันไป สายละ ๑ รูป ทุกวันพระใหญ่ ก็มาร่วมฟัง สวดพระปาติโมกข์ ส่วนการอปริหานิยธรรม ยังทำเป็นประจำ เพื่อเข้าใจ ซึ่งกันและกัน โอกาสที่จะได้พูด คุยกัน ก็หายาก หน้าที่การงาน ของสมณะ แต่ละรูป แตกต่างกันไป ตามความสามารถ และความจำเป็น แต่ไม่แตกแยก เพราะแต่ละรูป ต่างทำงาน ด้วยระบบ สาธารณโภคี สังคมสงฆ์ จึงเป็นสังคมตัวอย่าง ที่ดำเนินชีวิต ตามคำสอน ของพระบรมศาสดา ที่มีรูปธรรม เต็มรูปแบบ

ผู้เยี่ยมชมปฐมอโศก
พฤ.๒๙ มี.ค. นายอรรณพ งามสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข อำเภอโพธาราม จากสำนักงาน สาธารณสุข อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้พาคณะอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) จำนวน ๑๕๐ คน มาศึกษาดูงาน การจัดการและ กำจัดขยะ มูลฝอย ของชุมชน

ส.๓๑ มี.ค. คณะสมัชชาคนจน เขื่อนลำคันจู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๔ คน มาเยี่ยมชม ศึกษา เรียนรู้ ชุมชนพึ่งตนเอง รู้สึกภูมิใจมาก ที่ได้มาพบ บรรยากาศ ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน

จ.๙-อา.๑๕ เม.ย. อบรมค่ายยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๑๖ มีเด็กมาอบรม ๕๔๓ คน และกลุ่มพี่เลี้ยง ๑๐๔ คน เพื่อฝึกให้เด็กได้ ช่วยเหลือตนเอง ใช้ความเป็นอยู่อย่าง เรียบง่าย อยู่ง่าย กินง่าย นอนง่าย ตื่นง่าย แต่ไม่มักง่าย หัดเป็นเด็ก มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นผู้ที่มี ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เด็กได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วม ที่จะฝึกปฏิบัติ ที่จะถือศีล และรักษาศีลห้า รวมทั้งการเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน คนมีศีล

อ.๑๐ เม.ย. คุณปรัชญ์ศิริ ไชยพุฒ และ ตัวแทน กลุ่มสมัชชาคนจน จำนวน ๒๔ คน มาศึกษา วิถีชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง

พ.๑๑ เม.ย. คุณกิ่งกาญจน์ พิกุลนี และ คณะ มาเยี่ยมชมชุมชน และ ชมสาธิต การทำอาหารมังสวิรัติ

พฤ.๑๙ เม.ย. กลุ่มนักศึกษาคาทอลิก อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน ๑๐ คน ได้มาสัมผัส ดูชีวิต แบบเรียบง่าย ในวิถีธรรมชาติของมนุษย์

คติก่อนจาก: สิ่งใดไม่เที่ยง เธอควรละความพอใจ ในสิ่งนั้น
จาก... พระไตรปิฎก ๑๗/๑๔๒

สมณะลั่นผา สุชาติโก

 

อ่านรายงานพุทธสถานศีรษะอโศก

 

รายงานพุทธสถานปฐมอโศก (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๙๔ - ๙๖ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)