รายงานจากพุทธสถาน

หนังสือพิมพ์สารอโศก อันดับที่ 235
เดือน เมษายน 2544
หน้า 1/1

 

ศีรษะอโศก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๔

ย่างเข้าเดือนเมษายน ฝนยังไม่ตกลงมา น้ำตามบ่อหนองคลองบึง เริ่มแห้งขอด อากาศร้อนระอุ อบอ้าว โชคดีที่ศีรษะอโศก ยังคงมีสภาพความเป็นป่า ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ต้นไม้น้อยใหญ่ ได้ให้ร่มเงา ให้ความร่มรื่น ร่มเย็น ช่วยผ่อนคลาย ความร้อนได้มาก ต้องขอขอบคุณ ทุกๆท่าน ที่ช่วยกันเอาใจใส่ ดูแล บำรุงรักษา ให้ป่าผืนนี้ มีความอุดม สมบูรณ์อยู่ โดยเฉพาะ ญาติพี่น้อง จากชาวบ้านกระแชง และ บ้านน้อยสมประสงค์ ที่อยู่ติดกับ พุทธสถานศีรษะอโศก ทุกท่านให้ความร่วมมือ กับชาวชุมชน ศีรษะอโศก ด้วยดีตลอดมา โดยช่วยกันปกป้อง คุ้มครอง ไม่ให้ป่าผืนนี้ เสื่อมโทรม สูญสลาย และ แปรสภาพไป เป็นอย่างอื่น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความร่วมมือด้วยดี จากพี่น้องบ้านใกล้ เรือนเคียง ตลอดไป ในการอนุรักษ์ รักษาไว้ เพื่อเป็นมรดก อันทรงคุณค่า และยิ่งใหญ่ มอบไว้ให้ แก่ลูกหลาน ของพวกเรา ได้พักพิง และพึ่งพา ให้ได้ใช้เป็น สาธารณประโยชน์ ตราบนานเท่านาน

ทุกวันนี้ ชาวอโศก แม้จะมีงานเชื่อมประสานสัมพันธ์ กับสังคมภายนอก มากขึ้น ทั้งเกี่ยวกับบุคคล ของทางภาครัฐ และภาคของเอกชน แต่พวกเราชาวอโศก ยังไม่ลืม ที่จะหัน กลับมาตรวจสอบ ทบทวน แก้ไขข้อบกพร่อง ของตนเองอยู่เสมอ และพยายาม ฝึกฝน พัฒนา ขยัน ขวนขวาย หมั่นปรารภ ความเพียร เจริญไตรสิกขา เพิ่มอธิศีล-อธิจิต-อธิปัญญา เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ครบพร้อม ทั้งประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน ซึ่งสัมผัสถึง ความสุข สงบ เย็น ได้จากบรรยากาศ ของงาน ปลุกเสก พระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑-๗ เม.ย.๒๕๔๔ ณ พุทธสถาน ศีรษะอโศก ความขลังของงาน ยังคงเข้มข้น ในการฝึกฝน เรื่องการกิน อยู่ หลับ นอน เหมือนเดิม เช่นรับประทาน อาหารมังสวิรัติ วันละ ๑ มื้อ ถือศีล ๘ ใช้ชีวิต อย่างสมถะ เรียบง่าย ไม่สวมรองเท้า นอนกลางดิน กินกลางป่า ตื่นตั้งแต่เช้า ตีสามครึ่ง ไม่นอนกลางวัน ฯลฯ

นอกจากนั้น ภายในงานนี้ ได้มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบ ของการประชุมสัมมนา โครงการ พัฒนาประชาธิปไตย ด้วยการเมือง ระบบบุญนิยม เพื่อร่วมกัน รับรู้ปัญหา แก้ไขปัญหา และ ร่วมกัน หาทางออกให้ตนเอง และสังคม จากปัญหาทั้งในเรื่อง ของเศรษฐกิจ กสิกรรม การศึกษา สาธารณสุข เพื่อให้พึ่งตนเองได้ มีความพอเพียง อุดมสมบูรณ์ จนกระทั่ง ทำให้เกิดเป็นชุมชน ที่เข้มแข็ง ประเทศชาติ มีความมั่นคง

แม้ต้องอดทนต่อสู้กับความยากลำบาก แต่ผู้มาร่วมงาน ต่างมีความสุข รื่นเริง และซาบซึ้ง ในรสของ พระธรรม ทั้งแนวลึก แนวกว้าง หลากหลายลีลาทั้งจากพ่อท่าน สมณะ สิกขมาตุ รวมทั้งได้รับความรู้ ประโยชน์จากวิทยากร และปฏิบัติกร หลายท่าน เช่น คุณบุญชง วีสมหมาย รองประธานสภา ผู้แทนราษฎร ซึ่งให้เกียรติ มาเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน คุณโสภณ สุภาพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร และดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์

ตลอดระยะเวลาการจัดงาน จนกระทั่ง ถึงวันนี้ ครบรอบ ๒๕ ปี กิจกรรม- กิจการ -กิจวัตร มีความเจริญ สมบูรณ์ ลงตัวมากขึ้น และดำเนินไป อย่างสอดคล้อง กับศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนพิธี ความลงตัวอย่างนี้ เกิดขึ้นได้ เพราะพ่อท่าน ได้ปลูกฝัง หยั่งรากลึก โดยสร้างคน ให้เป็นคนเลี้ยงง่าย บำรุงง่าย มักน้อย พอใจ สันโดษ มีศีลเคร่ง ขัดเกลาตน มีอาการที่น่าเลื่อมใส ไม่สะสม และเป็นคน ยอดขยัน ปรารภความเพียร อยู่เสมอๆ

ปีนี้งานปลุกเสกฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะอาศัยพลังรวม ของญาติธรรม ทุกแห่ง ร่วมไม้ร่วมมือ ช่วยกันเสียสละ กำลังกาย กำลังปัญญา กำลังทรัพย์ วัตถุ สิ่งของ เครื่องใช้ มากมาย ช่วยกันเอาภาระ ตามบทบาท และหน้าที่ มีความขวนขวาย ช่วยกันคิด ช่วยกันพูด ช่วยกันทำ มีวิญญาณ ของความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น เห็นความสำคัญ ในความสำคัญ มีความพรักพร้อม เป็นหมู่มวล ทำให้เกิดองค์รวม ของขบวนการกลุ่ม ที่ทรงพลัง มีอำนาจ เกิดเป็นต้นแบบ ของคนพันธุ์ใหม่ เพื่อไปกอบกู้ ดินฟ้า เพื่อฟ้าดิน

หลังเสร็จงาน นับเป็นความโชคดี ของชาวชุมชนศีรษะอโศก ที่มีสิกขมาตุ มาอยู่ประจำ ๓ รูป คือ สิกขมาตุ จินดา ตั้งเผ่า สิกขมาตุ นวลนิ่ม ชาวหินฟ้า และสิกขมาตุ ทองพราย ชาวหินฟ้า เพื่อช่วยเหลือ การงาน เอาภาระ ในการเข็นกงล้อ พระธรรมจักร ให้เกิดความงามพร้อม สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น

อา.๘-จ.๓๐ นักเรียนระดับประถมศึกษา - ม.๖ ปิดเทอม คงเหลืออยู่เฉพาะ นักเรียนดูตัว เตรียมสัมมาสิกขา ทำให้บรรยากาศ ดูเงียบเหงาไปมาก พืชผักที่ปลูกไว้ และผักไม้ เช่น กล้วย ขนุน กระท้อน ที่ออกผลมา จำนวน มาก ไม่มีใครช่วย รับประทาน จึงนำไปช่วยงาน อบรมการเข้าค่าย พุทธทายาท ที่ราชธานีอโศก และนักเรียน เตรียมสัมมาสิกขา ได้ไปเข้าค่าย ในครั้งนี้ด้วย ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๑ เม.ย. โดยมีพี่ นิสิต สัมมาสิกขาลัยวังชีวิต และพี่ ม.ปลายบางส่วน คอยเป็นพี่เลี้ยง ให้การดูแล

พฤ.๑๙ เจ้าหน้าที่ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๕๐ คน เป้าหมาย มาศึกษางาน ด้านสมุนไพร เนื่องจาก เป็นช่วงปิดเทอม เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลงานสมุนไพร ไม่อยู่ จึงได้ศึกษาดูองค์รวม ของวิถีชีวิตชาวชุมชน ส่วนใหญ่ ประทับใจ และบอกว่า คุ้มเกินคุ้ม แม้จะไม่ได้ รายละเอียด ของเรื่องสมุนไพร มากนัก

ส.๒๑ ชาวชุมชนร่วมใจกันไปเลือกตั้งซ่อม สมาชิกวุฒิสภา เพื่อส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ช่วงบ่าย กลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน บ้านสุขเกษม อ.กุดชุม จ.ยโสธร จำนวน ๓๐ คน มาศึกษาวิถีชีวิต ของชาวชุมชน เนื่องจากกลุ่มนี้ มาถึงประมาณ ๕ โมงเย็น จึงไม่ได้รับประโยชน์ เท่าที่ควร หลายคนบ่นเสียดาย ที่ไปเสียเวลา ที่เขาพระวิหาร มากเกินไป

ท้ายที่สุดนี้ ขอฝากไว้ว่า ชาวอโศกมีพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ เป็นผู้นำ ทางจิตวิญญาณ พวกเรามีพ่อ คนเดียวกัน ต่างก็ร่วมเดินไป บนเส้นทางเดียวกัน ด้วยความอดทน บนความยากลำบาก มีทั้งสุข และทุกข์ และต่างก็มี จุดหมายปลายทาง ที่เดียวกัน ดังนั้น พวกเราต้องช่วยเติมเต็ม ในส่วนที่คนอื่น ยังขาดตกบกพร่อง ช่วยเหลือ เอาภาระ เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน

การแสดงกรรมกิริยาก้าวร้าว หยิ่ง ยะโส โอหัง เป็นความโง่ ของคนฉลาด
การแสดงกรรมกิริยา มีมารยาท มีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นความฉลาด ของผู้มีปัญญา

สมณะดินธรรม สิทธิธัมโม

อ่านรายงานพุทธสถานศาลีอโศก

 

รายงานพุทธสถานศีรษะอโศก (สารอโศก อันดับ ๒๓๕ หน้า ๙๗ - ๙๘ เดือน เมษายน ๒๕๔๔)