เศรษฐศาสตร์บุญนิยม:
  ระบบบุญนิยมก้าวแรก | เศรษฐกิจพอเพียง | ทุนนิยม กับ บุญนิยม | หลักการพัฒนาตน | สาธารณโภคี
ทุนนิยม กับ บุญนิยม
page: 4/5
สาธารณโภคี
close

 

 

หลักการพัฒนาตน..ในระบบบุญนิยม

มีคนที่สัมมาทิฏฐิ มีศาสนาเป็นหลัก
มีงานหรือกิจการที่พึ่งตนเองได้
มีระบบการดำเนินชีวิตมีวัฒนธรรมที่แข็งแรงยั่งยืน
มีภราดรภาพ มีการศึกษาสืบทอดมีการเผยแพร่
มีการตลาด มีบูรณาการใน อิสรเสรีภาพ ภราดร สุขสันติ และสมรรถนะ จนเกิดเป็นบูรณภาพที่ สมบูรณ์

 

(สมณะโพธิรักษ์ ; แสดงธรรมในการทำวัตรเช้าช่วงงาน
"อบรมเกษตรกรรมธรรมชาติเพื่อฟ้าดิน" ๘ - ๑๑ พ.ค. ๒๕๔๑ ณ พุทธสถานปฐมอโศก)

 

 

ทุนนิยม กับ บุญนิยม
page: 4/5
สาธารณโภคี
close