[เลือกหนังสือ]      ปก | คำนำ | สารบัญ | ภาคผนวก | คัชนี | ผู้เขียน
page: 0/8
close

สารบัญ
[1] |
[2] |
[3]
|
[4]
|
[5]
|
[6]
|
[7]
|
[8]
|

การเมืองบุญนิยม
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง

การเมืองบุญนิยม

ISBN 947-374-063-5
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2545
จำนวน 3,000 เล่ม
ราคา 40 บาท

พิมพ์ที่ บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด
644 ซอยเทียมพร
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
10240
โทรศัพท์ 023 758 511
โทรสาร 023 757 800

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา:
นางสาวลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง

 


 คำนำ 

หนังสือเรื่อง “การเมืองบุญนิยม” เล่มนี้ สรุป และ เรียบเรียงจาก บทความชุด เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงพุทธ ที่ผู้เขียนทยอยเขียนลง ในวารสาร “เราคิดอะไร” เป็นตอนๆ ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม 2544 เป็นต้นมา

บทความชุดดังกล่าว ผู้เขียน เก็บความจากการแสดงธรรม ของท่านสมณะโพธิรักษ์ ในที่หลายแห่ง ซึ่งท่านได้อธิบายถึง กรอบอุดมการณ์บุญนิยม ของชาวพุทธเอาไว้ โดยผู้เขียนได้นำเนื้อหาเหล่านั้น มาเรียบเรียบให้เป็นระบบความคิด ในเชิงวิชาการ และย่นย่อ ให้เห็นเค้าโครงค่าวๆ ของกรอบอุดมการณ์บุญนิยม โดยภาพรวมทั้งหมด ในหนังสือเล่มนี้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ที่ให้ความเมตตา ช่วยอ่านต้นฉบับ และ ช่วยเขียนบทนำสำหรับหนังสือเล่มนี้

สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
11 ตุลาคม 2545

"ยุทธศาสตร์ของการเมืองบุญนิยม อยู่ที่การต่อสู้กับตัวเอง
เพื่อสร้างสายพันธุ์แห่งกระบวนทัศน์ ของกรอบอุดมการณ์
บุญนิยม ที่มั่นคง เพื่อรอคอยเวลาที่จะเป็นทางเลือก สำหรับ
ให้กลไกของกฎวิวัฒนาการในธรรมชาติได้เลือกสรร"

 


 สารบัญ 

บทที่ 1 ที่มาของอำนาจรัฐ
บทที่ 2 ระดับของสังคม
บทที่ 3 ค่ายกลทางเมือง
บทที่ 4 มิติ 2 ด้านของการแก้ปัญหา
บทที่ 5 กรอบแนวคิดอุดมการณ์บุญนิยม
บทที่ 6 ยุทธศาสตร์การเมืองบุญนิยม
บทที่ 7 กลับสู่รากฐานของภาวะธรรมชาติ
บทที่ 8 พรรคการเมืองบุญนิยม

 


 บทนำ 

นักการเมือง มีหน้าที่ทำให้ “คนและสังคม พ้นทุกข์พ้นเดือดร้อน”

นักการศาสนาพุทธ มีหน้าที่ทำให้ “คนและสังคม พ้นทุกข์พ้นเดือนร้อน”

นักการเมือง ที่ดีมีความสามารถสูง และ เป็นพุทธศาสนิกที่ดี มีธรรมะชั้นสูงด้วย ช่วยให้ “คนและสังคม พ้นทุกข์พ้นเดือดร้อน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงแน่อน

นักการเมือง ที่มีความสามารถสูง แต่ไม่มีธรรมะดีพอ ช่วย “คนและสังคม พ้นทุกข์พ้นเดือดร้อน” ได้บ้างแค่ส่วนหนึ่ง และไม่ยั่งยืน

นักการ และ นักการศาสนาพุทธ จึงมีงานเดียวกัน ร่วมกันไม่แยกกันเลย ช่วยกันทำงานให้ “คนและสังคม พ้นทุกข์พ้นเดือดร้อน” พร้อมทั้งรูป และ นาม ดีครับ

แต่ก็แปลก ที่ในประเทศไทย เมืองพุทธแท้ๆ พยายามแยก สิ่งที่ต้องอยู่ด้วยกันนี้ให้เด็ดขาด

และแปลกยิ่ง ที่เมืองไทย ไม่มีกฎหมายใด ให้นักการศาสนาพุทธ ไปช่วยดูแลนักการเมือง

แต่มีกฎหมาย ให้นักการเมือง ช่วยควบคุมดูแลนักการศาสนาพุทธ

นี้คือ นักการเมือง ตั้งใจช่วยนักการศาสนาพุทธ ใช่หรือไม่ ไม่แน่ใจ…!

แล้วนักการศาสนาพุทธ จะมีโอกาสได้ช่วยนักการเมืองไหม่นี่…?

ดังนั้น ในข้อด้อยของประชาธิปไตย ที่มีมานานแสนนานนั้น majority rule ก็คงจะครองโลก อยุติธรรมต่อ minority right ไปอีกนาน

จะกี่นาน กี่ร้อยปี กี่พันปี กี่กัป กี่กัลป์ สวรรค์จะให้คำตอบได้ไหม่เอ่ย…???

สมณะโพธิรักษ์
9 ตุลามคม 2545

  การเมืองบุญนิยม
   [เลือกหนังสือ]
page: 0/8
Close
Asoke Network Thailand