ดาวโหลดเสียง MP3
พุทธที่ไปนิพพาน / สงครามสังคมฯ
เจาะลึกฝึกธรรม - สศศ.เสือในศาลา


พุทธที่ไปนิพพาน สมณะโพธิรักษ์ - ท่านจันทร์
๗ มกราคม ๕๐ ตอน ๑ ๗ มกราคม ๕๐ ตอน ๒
๘ มกราคม ๒๕๕๐ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐
๑๓ มกราคม ๒๕๕๐
๑๔ มกราคม ๕๐ ตอน ๑ ๑๔ มกราคม ๕๐ ตอน ๒
๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๐
๑๗ กุมภาพันธ์ ๕๐ * ๒๑ กุมภาพันธ์ ๕๐
๑๘ มีนาคม ๕๐ ตอน ๑ ๑๘ มีนาคม ๕๐ ตอน ๒
๒๕ มีนาคม ๕๐ ตอน ๑ ๒๕ มีนาคม ๕๐ ตอน ๒
๑๑ เมษายน ๕๐ ๑๔ เมษายน ๕๐
๑๘ เมษายน ๕๐ ๒๑ เมษายน ๕๐
๒๕ เมษายน ๕๐
๖ พ.ค. ๕๐ ตอน ๑ ๖ พ.ค. ๕๐ ตอน ๒
๙ พ.ค. ๕๐ ๑๒ พ.ค. ๕๐
๑๓ พ.ค. ๕๐ ตอน ๑ ๑๓ พ.ค. ๕๐ ตอน ๒
๑๖ พ.ค. ๕๐ ๑๙ พ.ค. ๕๐
๒๐ พ.ค. ๕๐ ตอน ๑ ๒๐ พ.ค. ๕๐ ตอน ๒
๒๓ พ.ค. ๕๐ ๒๕ พ.ค. ๕๐
๒๗ พ.ค. ๕๐ ตอน ๑ ๒๗ พ.ค. ๕๐ ตอน ๒ ไม่มีไฟฟ้าดับ
๓๐ พ.ค. ๕๐
๑ มิ.ย. ๕๐ ๖ มิ.ย. ๕๐
๑๕ มิ.ย. ๕๐ ตอน 1 ๑๕ มิ.ย. ๕๐ ตอน 2
๑๗ มิ.ย. ๕๐ ตอน ๑ ๑๗ มิ.ย. ๕๐ ตอน ๒
๒๐ มิ.ย. ๕๐
๒๒ มิ.ย. ๕๐ ตอน 1 ๒๒ มิ.ย. ๕๐ ตอน 2
๒๔ มิ.ย. ๕๐ ตอน ๑ ๒๔ มิ.ย. ๕๐ ตอน ๒
๒๗ มิ.ย. ๕๐ ตอน 1 ๒๗ มิ.ย. ๕๐ ตอน 2
๒๙ มิ.ย. ๕๐
๑ ก.ค. ๕๐
๔ ก.ค. ๕๐ ตอน 1 ๔ ก.ค. ๕๐ ตอน 2
๖ ก.ค. ๕๐ ตอน 1 ๖ ก.ค. ๕๐ ตอน 2
๘ ก.ค. ๕๐ ท่านอังคาร
๑๑ ก.ค. ๕๐ ตอน 1 ๑๑ ก.ค. ๕๐ ตอน 2
๑๘ ก.ค. ๕๐
๒๒ ก.ค. ๕๐ ตอน ๑ ๒๒ ก.ค. ๕๐ ตอน ๒
๒๕ ก.ค. ๕๐ ตอน 1 ๒๕ ก.ค. ๕๐ ตอน 2
๑ ส.ค. ๕๐ ตอน 1 ๑ ส.ค. ๕๐ ตอน 2
๓ ส.ค. ๕๐ ตอน 1 ๓ ส.ค. ๕๐ ตอน 2
๑๐ ส.ค. ๕๐ ตอน 1 ๑๐ ส.ค. ๕๐ ตอน 2
๑๗ ส.ค. ๕๐
๒๒ ส.ค. ๕๐ ตอน 1 ๒๒ ส.ค. ๕๐ ตอน 2
๕ กันยายน ๕๐  
๗ กันยายน ๕๐ ตอน 1 ๗ กันยายน ๕๐ ตอน 2
๑๐ กันยายน ๕๐ / ๑๒ กันยายน ๕๐ ๑๔ กันยายน ๕๐
๑๙ กันยายน ๕๐  
๒๑ กันยายน๕๐ ตอน 1 ๒๑ กันยายน๕๐ ตอน 2
๓ ตุลาคม ๕๐ ตอน 1 ๓ ตุลาคม ๕๐ ตอน 2

๑๐ ตุลาคม ๕๐ ตอน 1 ๑๐ ตุลาคม ๕๐ ตอน 2
๑๒ ตุลาคม ๕๐ ตอน 1 ๑๒ ตุลาคม ๕๐ ตอน 2
๑๗ ตุลาคม ๕๐ ตอน 1 ๑๗ ตุลาคม ๕๐ ตอน 2
๑๙ ตุลาคม ๕๐ ตอน 1 ๑๙ ตุลาคม ๕๐ ตอน 2
๓๑ ตุลาคม ๕๐ ตอน 1 ๓๑ ตุลาคม ๕๐ ตอน 2
๑๔ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 1 ๑๔ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 2
๑๖ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 1 ๑๖ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 2
๒๑ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 1 ๒๑ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 2
๒๓ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 1 ๒๓ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 2
๒๖ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 1 ๒๖ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 2
๒๘ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 1 ๒๘ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 2
๓๐ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 1 ๓๐ พฤศจิกายน๕๐ ตอน 2
๓ ธันวาคม ๕๐ ตอน 1 ๓ ธันวาคม ๕๐ ตอน 2
๗ ธันวาคม ๕๐ ตอน 1 ๗ ธันวาคม ๕๐ ตอน 2
๑๐ ธันวาคม ๕๐ ตอน 1 ๑๐ ธันวาคม ๕๐ ตอน 2
๔ มกราคม ๕๑ ภาคแรก ๔ มกราคม ๕๑ ภาคหลัง
๗ มกราคม ๕๑ ภาคแรก ๗ มกราคม ๕๑ ภาคหลัง
๙ มกราคม ๕๑ ภาคแรก ๙ มกราคม ๕๑ ภาคหลัง
๑๖ มกราคม ๕๑ ภาคแรก ๑๖ มกราคม ๕๑ ภาคหลัง
๑๘ มกราคม ๕๑ ภาคแรก ๑๘ มกราคม ๕๑ ภาคหลัง
๒๑ มกราคม ๕๑ ภาคแรก ๒๑ มกราคม ๕๑ ภาคหลัง
๒๓ มกราคม ๕๑ ภาคแรก ๒๓ มกราคม ๕๑ ภาคหลัง
๒๘ มกราคม ๕๑ ภาคแรก ๒๘ มกราคม ๕๑ ภาคหลัง
๓๐ มกราคม ๕๑ ภาคแรก ๓๐ มกราคม ๕๑ ภาคหลัง
๑ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคแรก ๑ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคหลัง
๔ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคหลัง ๔ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคหลัง
๖ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคแรก ๖ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคหลัง
๑๑ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคแรก ๑๑ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคหลัง
๑๓ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคแรก ๑๓ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคหลัง
๑๕ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคแรก ๑๕ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคหลัง
๑๘ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคแรก ๑๘ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคสอง
๒๐ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคแรก ๒๐ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคหลัง
๒๒ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคแรก ๒๒ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคหลัง
๒๕ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคแรก ๒๕ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคหลัง
๒๗ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคแรก ๒๗ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคหลัง
๒๙ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคแรก ๒๙ กุมภาพันธ์ ๕๑ ภาคหลัง
๓ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๓ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๔ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๔ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๕ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๕ มีนาคม ภาคหลัง
๖ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๖ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๗ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๗ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๙ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๙ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๑๐ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๑๐ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๑๑ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๑๑ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๑๒ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๑๒ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๑๓ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๑๓ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๑๔ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๑๔ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๑๖ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๑๖ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๑๗ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๑๗ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๑๘ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๑๘ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๑๙ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๑๙ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๒๐ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๒๐ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๒๑ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๒๑ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๒๔ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๒๔ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๒๕ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๒๕ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๒๖ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๒๖ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๒๗ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๒๗ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๓๑ มีนาคม ๕๑ ภาคแรก ๓๑ มีนาคม ๕๑ ภาคหลัง
๑ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๑ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๒ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๒ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๓ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๓ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๔ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๔ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๗ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๗ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๘ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๘ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๙ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๙ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๑๐ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๑๐ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๑๑ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๑๑ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๑๔ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๑๔ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๑๕ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๑๕ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๑๖ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๑๖ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๑๗ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๑๗ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๑๘ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๑๘ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๒๑ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๒๑ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๒๒ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๒๒ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๒๓ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๒๓ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๒๔ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๒๔ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๒๘ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๒๘ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๒๙ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๒๙ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๓๐ เมษายน ๕๑ ภาคแรก ๓๐ เมษายน ๕๑ ภาคหลัง
๑ พฤษภาคม ๕๑ ภาคแรก ๑ พฤษภาคม ๕๑ ภาคหลัง
๒ พฤษภาคม ๕๑ ภาคแรก ๒ พฤษภาคม ๕๑ ภาคหลัง
๕ พฤษภาคม ๕๑ ภาคแรก ๕ พฤษภาคม ๕๑ ภาคหลัง
๖ พฤษภาคม ๕๑ ภาคแรก ๖ พฤษภาคม ๕๑ ภาคหลัง
๗ พฤษภาคม ๕๑ ภาคแรก ๗ พฤษภาคม ๕๑ ภาคหลัง
๘ พฤษภาคม ๕๑ ภาคแรก ๘ พฤษภาคม ๕๑ ภาคหลัง
๙ พฤษภาคม ๕๑ ภาคแรก ๙ พฤษภาคม ๕๑ ภาคหลัง
สงครามสังคมธรรมะการเมือง บนยูทูป ปี 2556
ไฟล์เสียงยาว ๒ ชั่วโมง ประมาณ 20 megabite
จึงควรใช้ internet broadband ในการดาวน์โหลด

วิธีดาวน์โหลด ให้คลิ๊กเม๊าท์ขวา แล้วเลื่อนมาคลิ๊กที่ Save Target As.. แล้ว จึง Save เก็บไว้ที่เครื่องคอมฯ

* จากชาวอโศก เพื่อมวลมนุษยชาติ

eXTReMe Tracker