หน้าแรก >[06] ชุมชนและสังคม >ชุมชนบุญนิยม > ที่ตั้งสำนักงาน-ประวัติ บุคลากร ระเบียบ กิจกรรม องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์

ชุมชนบุญนิยม ระบบนี้เริ่มต้นจากการสร้าง "คนดีมีศีล"  ให้ได้ก่อน 
คนดีที่ว่านี้คือ บุคคลที่จะต้อง ฝึกฝนตน สู่ทิศทางเหนือโลก หรือ โลกุตระ" 
ลดละการบำเรอตน เข้าถึงอริยสัจธรรมไปตามลำดับขั้นจนเกิด "โลกุตรจิต" 
เป็นลำดับ อย่างมีขั้นตอน ชุมชนบุญนิยม จึงเกิดจาก "คน" ในระดับ
"โลกุตระ" ที่ร่วมกันสร้าง กอบก่อ จนเกิดระบบ แบบแผนที่เรียกว่า "บุญนิยม"
อันได้แก่ เศรษฐกิจบุญนิยม วัฒนธรรมบุญนิยม การศึกษาบุญนิยม
การเมืองบุญนิยม

ชาวชุมชนบุญนิยม ประกอบไปด้วยญาติธรรมชาวอโศก ที่มีความตั้งใจจริง ในการวิรัติตน
ในการถือศีลห้า ละอบายมุข รับประทาน อาหารมังสวิรัติ และร่วมกัน ทำการงาน เพื่อรับใช้
ประชาชน ตามแนวคำสอนของ สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า (หลักอริยมรรค มีองค์ 8)
โดยมี สมณะโพธิรักษ์ เป็นผู้อบรมสั่งสอน ขัดเกลากิเลส ยิ่งกิเลสเหลือน้อย ก็จะสร้างประโยชน์
ตน ประโยชน์ท่านได้มากเท่านั้น ดังนั้น สถานที่ตั้งชุมชน จึงอยู่ใกล้ หรือติดกับ พุทธสถาน และ
มีการแบ่งเขต ฆราวาส กับนักบวช อย่างเด่นชัด ชาวชุมชน จะมีความเป็นอยู่ อย่างเรียบง่าย
พึ่งตนเองได้ สร้างสรร ขยันอดทน ไม่เอาเปรียบใคร ตั้งใจเสียสละ

ปัจจุบันชุมชนชาวอโศก มี 9 แห่ง คือ

 

ชุมชนสันตินาคร (พุทธสถานสันติอโศก)
ตั้งอยู่ที่ 65/1 ซ.นวมินทร์44(เทียมพร) ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร.02-374-5230

 
 

ชุมชนปฐมอโศก (พุทธสถานปฐมอโศก)
ตั้งอยู่ที่ 66 หมู่ 5 ต.พระประโทน
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร.034-305–704, 034-258-470, 034-258-471

 
 

ชุมชนศาลีอโศก (พุทธสถานศาลีอโศก)
ตั้งอยู่ที่ ต.โคกเดื่อ
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
โทร. 056-259-217, 056-352-409

 
 

ชุมชนศีรษะอโศก (พุทธสถานศีรษะอโศก)
ตั้งอยู่ที่ 287 หมู่ 15 บ้านศีรษะอโศก
ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร.045-635-767, 045-635-691

 
 

ชุมชนสีมาอโศก (พุทธสถานสีมาอโศก)
ตั้งอยู่ที่ 94 หมู่ 5 บ้านหนองแหน
ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044- 212-797, 044-327-306,

 
 

ชุมชนราชธานีอโศก (พุทธสถานราชธานีอโศก)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ต.บุ่งไหม
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 088-585-9114

 
 

ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ (พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ)
ตั้งอยู่ที่ 51/1 หมู่บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 053-271-262 (ชมร.เชียงใหม่)

 
 

ชุมชนทะเลธรรม (สังฆสถานทะเลธรรม)
ตั้งอยู่ที่ 41 หมู่ 3 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7522-6196

 
 

ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ (สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ)
ตั้งอยู่ที่ 266 หมู่ 1 ซอยสุขาภิบาล 5 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
โทร. 0-9844-8298 , 0-4481-0095

 
 
 
"ชาวอโศก" ซึ่งเป็นพุทธบริษัท อันประกอบด้วย นักบวช อุบาสก อุบาสิกา ที่รวมตัวกันเป็น "ชุมชนบุญนิยม" นี้ ต่างเชื่อมั่นว่า "ระบบบุญนิยม" จะเป็นระบบ ที่นำพาสังคม สู่ความสงบสุข ร่มเย็น เป็นทางรอดของสังคม เป็นระบบ ที่ทวนกระแส เศรษฐศาสตร์เชิงโลก (ระบบทุนนิยม)

ดังนั้น คนดีจึงเข้าไปขวนขวาย อนุเคราะห์สังคม อนุเคราะห์โลก เรียกว่า "โลกานุกัมปายะ" ช่วยเหลือปวงชน อย่างเสียสละ จริงใจ ซึ่งตรงตามลักษณะของ พุทธศาสนาที่ว่า เป็นไปเพื่อ "พหุชนหิตายะ" คือ มีประโยชน์เกื้อกูล แก่ปวงชนทั้งหลาย และ "พหุชนสุขายะ" มีความเจริญสุข แก่ปวงชน ทั้งหลาย