เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
แห่งประเทศไทย :
คกร.
Organic Farming Network of
Thailand : OFNT
 


การปรับปรุงบำรุงดิน
โดยวิธีธรรมชาติ
(Natural ways for Soil Ioil Improvement)


บทบาทของจุลินทรีย์
กับเกษตรอินทรีย์

โดย ดร.พงศ์เทพ อัตนะริกานนท์


เกษตรอินทรีย์
ORGANIC
AGRICULTURE

ปริญญา พรศิริชัยวัฒนา
รองประธานชมรม
เกษตรอินทรีย์
แห่งประเทศไทย
ฝ่ายผลิต


ปุ๋ยหมักพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี


บทความพิเศษ
โดย จุลณีย์ ถนอมพล
เครือข่ายประชาคม
เกษตรยั่งยืน :
พัฒนาการมีส่วนร่วม
แบบองค์รวม (พหุภาคี)
สัจธรรมสู่ภาค
การเกษตรยั่งยืน
อย่างแท้จริง

ระดับชั้น และ ขั้นตอน ของกระบวนการ
เกษตรยั่งยืน 4 ระดับ

ระดับที่ 1 เกษตรอินทรีย์
สามารถพัฒนากระบวนการผลิตแบบครบวงจร
เลิกใช้สารเคมีทุกประเภท

ระดับที่ 2 เกษตรไร้สารพิษ
เลิกใช้สารเคมีกำจัดโรค และ ศัตรูพืช แต่อาจมีการใช้
ปุ๋ยเคมีบ้างเล็กน้อยตามความจำเป็นของพืช เพื่อจัดการ
ธาตุอาหารให้สมดุล

ระดับที่ 3 เกษตรปลอดสารพิษ
ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมี อยู่บ้างผสมผสาน กับปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อจัดการธาตุอาหารให้สมดุล และ ยังใช้สารเคมี
กำจัดโรค และ ศัตรูพืชอยู่บ้าง แต่ไม่มาก และใช้ใน
ช่วงระยะเวลา ที่ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค

ระดับที่ 4 เกษตรเคมี 100 %
มีการใช้ปุ๋ยเคมี และ ยาเคมีกำจัดโรค และ
ศัตรูพืช ในปริมาณมากเกินความจำเป็น
จนเป็นอันตราย ต่อพืช, มนุษย์, สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม

จาก... วารสารชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2545

 

 

 

 

 
   Asoke Network Thailand