เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
แห่งประเทศไทย :
คกร.
Organic Farming Network of
Thailand : OFNT

ธรรมนูญเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 ทั่วไป

ข้อ 1. ให้ใช้ธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2543

ข้อ 2. ชื่อเครือข่ายนี้ให้เรียกว่า เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย ใช้ตัวอักษร ย่อว่า คกร. เรียกเป็นภาษาอังกฤษ ว่า Organic Farming Network Of Thaland ใช้ตัวอักษรย่อว่า OFNT มีคำขวัญว่า “ซื่อสัตย์ เสียสละ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ยึดมั่นวัฒนธรรมไทย”

ข้อ 3. ภาพเครื่องหมายของเครือข่ายใช้ดังนี้

ข้อ 4. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของเครือข่าย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 271 หมู่ที่ 15 ต. กระแชง อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ (045) 635767, 635691

ข้อ 5. องค์กรสมาชิกเครือข่ายที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ พื้นที่ใดๆ ให้เรียกว่า “เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย สาขา ...... โดยมีชื่อที่ได้รับอนุมัติกำกับไว้ด้วย”

ข้อ 6. ภาระหน้าที่ ของเครือข่าย

6.1 ส่งเสริมองค์กรเกษตรกรในการทำการกสิกรรมไร้สารพิษ

6.2 ส่งเสริมและรณณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และการใช้พลังงานที่เหมาะสม

6.3 ส่งเสริมให้มีลานค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดกลางของเครือข่ายและร้านค้าองค์กรสมาชิก

6.4 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

6.5 รณรงค์ต่อต้านอบายมุขทุกประเภท

6.6 ส่งเสริมให้มีการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

6.7 ส่งเสริมให้มีระบบสวัสดิการในท้องถิ่น

6.8 ส่งเสริมระบบการออมทรัพย์ระดับท้องถิ่น

6.9 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

6.10 ส่งเสริมให้มีระบบการลด ปลดหนี้สิน ของสมาชิก

6.11 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายชุมชน ทุกระดับ

6.12 ส่งเสริมให้มีการสร้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาการด้านการกสิกรรมไร้สารพิษ การตลาด การออมทรัพย์ การถนอม และแปรรูปผลผลิต

ข้อ 7. เครือข่ายประกอบด้วย

7.1 คณะกรรมการบริหาร

7.2 องค์กรเครือข่ายระดับท้องถิ่น

7.3 คณะที่ปรึกษาและวิชาการ

ส่วน ที่ 2 คณะกรรมการบริหาร

ข้อ 8. คุณสมบัติ

8.1 ต้องเป็นผู้ถือศีล 5 ไร้อบายมุข 6

8.2 ต้องเป็นผู้ตั้งใจทำงานเสียสละให้กับส่วนรวม

8.3 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริการชุมชนอย่างน้อย 5 ปี

ข้อ 9. อำนาจและหน้าที่

9.1 พิจารณาอนุมัติการรับองค์กรเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย

9.2 ออกระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตามนโยบาย

9.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มองค์กรสมาชิก

9.4 พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนองค์กรสมาชิก

9.5 ตรวจสอบการใช้จ่ายขององค์กรสมาชิก ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุน

9.6 ติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน

9.7 จัดหากองทุนสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย

9.8 จัดหาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและจำเป็น

9.9 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์กรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

ข้อ 10. ที่มาของกรรมการบริหาร

10.1 กรรมการบริหารเครือข่ายมีจำนวนไม่เกิน 25 คน มีวาระการทำงานคราวละ 2 ปี โดยเลือกตั้ง จากที่ประชุมใหญ่ของเครือข่าย

10.2 องค์กรเครือข่ายเสนอตัวแทนเข้ารับการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่เครือข่ายได้องค์กรละไม่เกิน 5 คน

ข้อ 11. การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร

11.1 ตาย

11.2 ลาออก

11.3 กรรมการบริหารจำนวน สองใน สาม มีมติให้ออก

11.4 ออกตามวาระ

11.5 ขาดประชุมเกินสามครั้งติดกันโดยไม่แจ้งสาเหตุ

ข้อ 12. ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกอบด้วย

12.1 ประธาน

12.2 รองประธาน

12.3 เลขาธิการ

12.4 รองเลขาธิการ

12.5 เหรัญญิก

12.6 กรรมการบริหารอื่นๆ

ส่วนที่ 3 องค์กรสมาชิกเครือข่าย

ข้อ 13. คุณสมบัติ

13.1 เป็นกลุ่มเกษตรที่เป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 คนมีอายุดำเนินการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

13.2 มีวัตถุประสงค์ร่วมกันทำกสิกรรมไร้สารพิษ

13.3 มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันในการลด ละ เลิก และต่อต้านอบายมุขทุกรูปแบบ

13.4 มีความซื่อสัตย์ เสียสละ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ยึดมั่นวัฒนธรรมไทย

ส่วนที่ 4 กรรมการองค์กรสมาชิกเครือข่าย

ข้อ 14. คุณสมบัติ

  14.1 เป็นผู้ถือศีล 5 ไม่ติดอบายมุข และตั้งใจที่จะลด ละ เลิกอบายมุขในที่สุด

  14.2 ต้องเป็นผู้ตั้งใจทำงานเสียสละให้แก่ส่วนรวม

  14.3 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริการชุมชนอย่างน้อย 2 ปี

ข้อ 15. อำนาจและหน้าที่

  15.1 บริหารการเงินของกลุ่มให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม

  15.2 พิจารณารับและถอดถอนสมาชิกภาพของสมาชิก

  15.3 ติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน

  15.4 พิจารณาจัดสรรและตรวจสอบกองทุนร้านค้าขององค์กรสมาชิก

  15.5 จัดหาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและจำเป็น

  15.6 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก

  15.7 จัดส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย

ข้อ 16. ที่มาของกรรมการ

  16.1 คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

  16.2 กรรมการได้จากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่องค์กรสมาชิก มีวาระการทำงาน 2 ปี

ข้อ 17. การพ้นสภาพของกรรมการ

17.1 ตาย

17.2 ลาออก

17.3 กรรมการจำนวน สองใน สาม มีมติให้ออก

17.4 ออกตามวาระ

17.5 ขาดประชุมเกินสามครั้งติดกันโดยไม่แจ้งสาเหตุ

ข้อ 18. ตำแหน่งคณะกรรมการประกอบด้วย

  18.1 ประธาน

  18.2 รองประธาน

  18.3 เลขานุการ

  18.4 รองเลขานุการ

  18.5 เหรัญญิก

  18.6 กรรมการอื่นๆ

 

ส่วนที่ 5 การประชุมใหญ่

ข้อ 19. การประชุมใหญ่ของเครือข่ายมี 2 กรณี

19.1 การประชุมใหญ่สามัญ หมายถึง การประชุมที่คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ต้องจัดให้มีขึ้น อย่างน้อยปีละครั้ง

19.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ หมายถึง การประชุม ที่คณะกรรมการบริหารเครือข่าย เรียกประชุม นอกเหนือจาก การประชุมใหญ่ตามปกติ ใน (1)

ข้อ 20. การประชุมใหญ่ทุกครั้ง จะต้องแจ้งให้องค์กรสมาชิกทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 21. องค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่ ประกอบด้วย

  21.1 คณะกรรมการบริหารเครือข่าย

  21.2 ผู้แทนองค์กรสมาชิกแห่งละ 2 คน

ข้อ 22. ในการประชุมใหญ่ ต้องมีองค์ประกอบตามข้อ 21 มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ส่วนที่ 6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขธรรมนูญและการยุบเลิกเครือข่าย

ข้อ 23. กรรมการบริหารเครือข่ายเป็นผู้รับข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากองค์กรสมาชิก และพิจารณา นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อขออนุมัติ

ข้อ 24. การยุบ เลิก เครือข่าย ให้เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ ให้กรรมการบริหารเท่าที่มีอยู่ ลงมติ

ข้อ 25. เมื่อมีการยุบเลิกเครือข่าย ให้ทรัพย์สินของเครือข่ายตกเป็นของสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทยลงชื่อ ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ ประธานกรรมการบริหาร
(นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์)
9 กุมภาพันธ์ 2544

ใบสมัครสมาชิก “เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย

ซื่อสัตย์ เสียสละ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ยึดมั่นวัฒนธรรมไทย

 1. วันที่…………………………เดือน………………………………………………………พ.ศ……………………………………………
 2. ชื่อกลุ่ม/องค์กร……………………………………………………………………………… ชื่อผู้ประสานงาน………………………………………………………
 3. ที่อยู่………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… โทรศัพท์……………………………………โทรสาร…………………………………………อีเมล์………………………………………………………………………………
 4. กลุ่ม/องค์กรก่อตั้งเมื่อวันที่…………………เดือน…………………………………………พ.ศ…………………… ปัจจุบันมีสมาชิก……………คน
 5. กลุ่ม/องค์กรมีเงินทุนหมุนเวียนปัจจุบัน…………………….บาท
 6. กลุ่ม/องค์กรมีร้านค้าของตัวเอง ……………มี …………… ไม่มี
 7. กลุ่ม/องค์กรมีผลผลิตไร้สารพิษในปัจจุบัน (ให้กาเครื่องหมายถูกลงในตารางข้างล่าง)
  จำนวน พืชสวนครัว ผลไม้ ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วอื่นๆ งา หอม กระเทียม
  ต่ำกว่า 500 กก.                    
  501 –1000 กก.                    
  1 – 2 ตัน                    
  2 - 5 ตัน                    
  5 – 20 ตัน                    
  20 – 100 ตัน                    
  100 ตันขึ้นไป                    

 

 1. กลุ่ม/องค์กรของท่านต้องการให้เครือข่ายกลางสนับสนุนในอย่างไรบ้าง (ให้ใส่ตัวเลข 1, 2, 3, 4,….เรียงตามลำดับความสำคัญ)
  _____การตลาด _____ทุนสนับสนุนการผลิต _____วิชาการ _____การปรับปรุงองค์กร
  _____ อื่นๆ
 2. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่ม/องค์กรของท่านกับเครือข่ายกลาง (ให้ใส่ตัวเลข 1, 2, 3, 4,….เรียงตามลำดับ ความสะดวก) ……………จดหมาย ……………โทรศัพท์ ……………โทรสาร ……………อีเมล์ ……………อื่นๆ

(ความเป็นสมาชิกภาพของกลุ่ม / องค์กรของท่าน จะสมบูรณ์ เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติ จากคณะกรรมการบริหารแล้วเท่านั้น)

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………ผู้สมัคร

(………………………………………………………………………………)

ตำแหน่งในกลุ่ม/องค์กร

 
   Asoke Network Thailand
 asoke info  asoke community  fhae party
เครือข่ายบุญนิยม: 
พุทธสถาน | ชุมชน | องค์กร | สื่อธรรมะ | ระบบบุญนิยม | ชาวอโศก
ธุรกรรมบุญนิยม: 
ผลิตภัณฑ์ | พรรคเพื่อฟ้าดิน | คกร. | ชมร. | ตลาดอาริยะ | ตลาดกู้ดินฟ้า
สื่อบุญนิยม: 
ดอกหญ้า | เราคิดอะไร | สารอโศก | ดอกบัวน้อย | ข่าวอโศกรายปักษ์
แสงสูญ | สัมมาสิกขา
ธรรมะปฏิสันถาร: 
[email protected] | [email protected]
[email protected]
ติดต่อสอบถาม: 
[email protected] | [email protected] (webmaster) | แนะนำ
ถาม- ตอบ
| ร้องทุกข์ | วทช.