เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
แห่งประเทศไทย :
คกร.
Organic Farming Network of
Thailand : OFNT

ระเบียบของกองทุนสัจจะออมบุญ
กสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามข้อ 9 ของธรรมนูญเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ 1 / 2544 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 เพื่อให้เกิดกองทุนขึ้นในองค์กรของเครือข่าย ที่มีการเกื้อกูลช่วยเหลือกันในภาวะจำเป็นโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรในเชิงการค้า คณะกรรมการจึงร่วมกันร่างระเบียบการขึ้นดังนี้

  1. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป
  2. กองทุนดังกล่าวให้เรียกว่า “สัจจะออมบุญกสิกรรมไร้สารพิษสาขา (ชื่อสาขา)” ให้องค์กรสมาชิก ที่ประสงค์จัดตั้งสัจจะออมบุญ ยื่นความจำนงต่อ คณะกรรมการบริหาร เพื่อขอรับการอนุมัติและการสนับสนุน
  3. ให้คณะกรรมการองค์กรสมาชิก ทำหน้าที่ควบคุม ตรวจตรา การอนุมัติเงินกู้ และการบริหารกองบุญนี้

ส่วนที่ 1 สัจจะในการออมเงิน

   1. สมาชิกต้องรักษาสัจจะในการนำเงินมาออมทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 30 บาท
   2. หากสมาชิกไม่สามารถรักษาสัจจะนำเงินมาออมได้ในเดือนใด สามารถนำมาทบเพิ่มกับเงินออมเดือนถัดไป
   3. สมาชิกสามารถถอนและยืมเงินได้หลังจากเปิดบัญชีออมบุญแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
   4. ในการออมเงิน จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากแต่อย่างใด
   5. ในการถอนและกู้เงินทำได้เดือนละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 2 สัจจะในการกู้ยืมเงิน

   1. ผู้กู้ ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นตัวเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
   2. ผู้กู้จะต้องใช้เงินตามที่แจ้งความจำนงไว้กับกองทุน
   3. ผู้กู้จะต้องรักษาสัจจะในการจ่ายคืนเงินกู้ และต้องจ่ายคืนในเวลาไม่เกิน 5 ปี
   4. ผู้กู้จะต้องจ่าย“ดอกบุญ”แทนดอกเบี้ยด้วยการเสียสละแรงงานเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นมูลค่า 10 % ของยอดเงินกู้
   5. ผู้กู้จะต้องมีสมาชิกค้ำประกันการกู้อย่างน้อย 3 คน
   6. ผู้กู้จะต้องไม่กู้ยืมเงินจากแหล่งทุนอื่นที่มีดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาการกู้
   7. สามารถกู้ยืมได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินฝาก
   8. หากผู้กู้เป็นองค์กรสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ สามารถกู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินฝากแต่ต้องมีองค์กรสมาชิกฯ อื่นค้ำประกันอย่างน้อย 2 องค์กร

ส่วนที่ 3 ที่มาของสมาชิก

   1. ต้องมีสัจจะเป็นผู้ถือศีล 5 ไม่ติดอบายมุข และมีความตั้งใจที่จะลด ละ เลิก โดยเด็ดขาด
   2. ต้องเป็นผู้เข้าใจเจตนารมณ์ของ “สัจจะออมบุญ”
   3. ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 4 ความมั่นคงของกองทุน

ความมั่นคงของกองทุนนี้ไม่ใช่เกิดจากผลกำไรที่ได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ แต่เกิดจากการที่สมาชิกมีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และเสียสละ มีจิตใจที่เป็นกุศลต้องการช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสพปัญหาเดือดร้อน แล้วนำเงินมาออมเพื่อให้เกิดการสะพัด เกิดการเกื้อกูลกัน ความมั่นคงของกองทุนก็จะเกิดขึ้นดังกล่าว

ลงชื่อ ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ ประธานกรรมการบริหาร
(นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์)
9 กุมภาพันธ์ 2544

   Asoke Network Thailand
 asoke info  asoke community  fhae party
เครือข่ายบุญนิยม: 
พุทธสถาน | ชุมชน | องค์กร | สื่อธรรมะ | ระบบบุญนิยม | ชาวอโศก
ธุรกรรมบุญนิยม: 
ผลิตภัณฑ์ | พรรคเพื่อฟ้าดิน | คกร. | ชมร. | ตลาดอาริยะ | ตลาดกู้ดินฟ้า
สื่อบุญนิยม: 
ดอกหญ้า | เราคิดอะไร | สารอโศก | ดอกบัวน้อย | ข่าวอโศกรายปักษ์
แสงสูญ | สัมมาสิกขา
ธรรมะปฏิสันถาร: 
[email protected] | [email protected]
[email protected]
ติดต่อสอบถาม: 
[email protected] | [email protected] (webmaster) | แนะนำ
ถาม- ตอบ
| ร้องทุกข์ | วทช.