เพลงจอมโจรบัณฑิต หมายเลข

 

บุคคล ผู้หลงตน ว่า
ตนฉลาด เหนือผู้อื่น
จะเกิดความประมาท
หมิ่นแคลนว่า ผู้อื่นไม่รู้เท่าทัน

แล้วตนก็จะมีความระมัดระวัง
ในสิ่งบกพร่องผิดพลาดของตน น้อยลงๆ
หรือ แม้ตนผิดพลาด
ก็จะพยายามหาข้อแก้ตัวกลบเกลื่อน

ให้แก่ตนอยู่เสมอ
บุคคล ผู้นั้น คือ จอมโจรบัณฑิต
ผู้จมปลักเสียแล้ว.

๙ เมษายน ๒๕๒๕

  

ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง
หมายเลข

[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]