อาศิรพจน์

อิติปิ โส ภควา
อรหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจรณะสัมปันโน
สุคโต โลกวิทู
อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ
สัตถา เทวมนุสสานัง
พุทโธ ภควาติ

ขอนอบยอบ หมอบกราบคารวะ
ด้วยสุดเกล้า สุดเศียร สุดกระหม่อม ของข้าน้อยนี้
แนบเช็ดเกลือกถูรองรับ อยู่ใต้ละอองผงคลีธุลี แห่งฝ่าพระบาท
ของสมเด็จพ่อ ผู้เป็นพระอนุตตร สัมมาสัมพุทธเจ้า
พระผู้มี "พุทธคุณ" ดั่งกล่าวข้างต้นนั้น อย่างสุดเทิด สุดบูชายิ่ง
ข้าน้อย ผู้เป็น… "
สมณะพราหมณา สัมมัคคตา สัมมาปฏิปันนา
เย อิมัญจ โลกัง ปรัญจ โลกัง สยัง อภิญญา สัจฉิกัตวา ปเวเทนตีติ"
ได้ทำกิจแล้ว อันคือ "ย่อมประกาศ ให้ผู้อื่น ได้รู้ทั่วตามแล้ว" (ปเวเทน ตีติ)
ตามที่ข้าน้อยได้ "ทำให้รู้แจ้งแล้ว" (สัจฉิกัตวา) อย่างจริงๆ

เป็นใจของตัวเอง จริงๆ เป็นเจตนาแท้ ของข้าน้อยเอง (สยัง อภิญญา)
ด้วยสุดเกล้าสุดเศียร สุดกระหม่อมฯ

ข้าน้อย "สัมมาสัมพุทธสาวก"

 

เพลงอริยะ หมายเลข 0

ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง
อริยะ

หมายเลข

[0]


[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]