เพลงอริยะ
หมายเลข ๒


เบิกบานแจ่มใส

มัธยัสถ์

สุภาพ

สงบ

หมดความอยาก สิ้นความเสพย์


ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง
อริยะ

หมายเลข

[0]


[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]