เพลงอริยะ
หมายเลข ๑๐

ข้าพเจ้าได้ดิบได้ดีวิเศษยิ่ง ๆ ขึ้น
หรือ เป็นคนที่น่านับถือเคารพได้นั้น
ไม่ใช่เพราะการเป็นผู้ชี้ยืนยัน

"ความถูกต้อง"
ให้ใคร ๆ รู้ ได้หลากหลาย
แล้ว ๆ เล่า ๆ นั้นดอก !

แต่… เพราะข้าพเจ้าน้อมรับ
"ความผิดพลาด"
และ มีการแก้ไขในแต่ละครั้ง
แต่ละคราว ของข้าพเจ้า
จาก ทั้งผู้หวังดี
และ ทั้งศัตรูผู้หวังร้ายแท้ ๆ
นั่นต่างหาก.

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๖

ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง
อริยะ

หมายเลข

[0]


[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]