เพลงอริยะ
หมายเลข ๓

โอ้…โลกนี้ไม่มีอะไร !
มองอย่างอัปรีย์ ก็แสนจะมีอะไร
ยิ่งมองหลายที
ก็ยิ่งเกิดความเซ็ง -ความเจ๊ง
-ความร้อนจี๋ ขึ้นขี่ที่บนหัวใจ
ยิ่งมองหลายทาง ยิ่งเกิดความอ้างว้าง
มาผ่าที่กลางหัวใจ
ยิ่งมองไม่ทะลุ หนังหมา-หนังควาย-หนังคน
ก็จะร้องว่า กูจะทนกับเขาไปได้อย่างไร

ถ้ายิ่งมองหลายหน ก็ไม่พ้นความโศก
ที่อยู่บนความสบาย

โอ้…โลกนี้ไม่มีอะไร !
ถ้ามองอย่างปราชญ์เมธี
ไม่เห็นจะมีอะไร
ถ้ามองหลายที ก็ยิ่งเกิดความดี-ยิ่งดี-ดี๊ดี
ขึ้นขี่ที่บนหัวใจ
ถ้ามองหลายทาง ก็ยิ่งเกิดแสงสว่าง
มาผ่าที่กลางหัวใจ
ถ้ามองได้ทะลุ หนังหมา-หนังควาย-หนังคน
ก็จะร้องว่า กูไม่ต้องทน มันก็แสนสบาย

ถ้ามองได้ทะลุโลก ก็ยิ่งพ้นความโศก
ที่ ยิ่งกว่าความสบาย.

"อโสโก"

 

ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง
อริยะ

หมายเลข

[0]


[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]