เพลงอริยะ หมายเลข ๖

ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอประกาศอย่างท้าทายได้แล้วว่า
ข้าพเจ้าจะไม่มีวันจนอีกแล้ว
และข้าพเจ้าจะไม่มีวันตกงานอีกเลย.

ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง
อริยะ

หมายเลข

[0]


[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]