page: 0/20
ความรัก 10 มิติ

สารบัญ
ความรัก ๑๐ มิติ


มิติที่ ๑ กามนิยม


มิติที่ ๒ พันธุนิยม


มิติที่ ๓ ญาตินิยม


มิติที่ ๔ ชุมชนนิยม


มิติที่ ๕ ชาตินิยม


มิติที่ ๖ สากลนิยม


มิติที่ ๗ เทวนิยม


มิติที่ ๘ อเทวนิยม


มิติที่ ๙ นิพพานนิยม
   อาริยบุคคล ๔
   ตัณหา ๓
   กัลยาณปุถุชน
   อาริยชน
   อมตชน


มิติที่ ๑๐ พุทธภูมินิยม
   ทบทวนวิภวตัณหา
๓ ระดับ

   ปล่อยวางอย่างพุทธ
   ความมหัศจรรย์
ของอมตชน


คำถามท้ายเล่ม

 

ความรัก ๑๐ มิติ
(ฉบับเขียนใหม่)
สมณะโพธิรักษ์

ความรัก ๑๐ มิติ ฉบับเขียนใหม่
ISBN 974-374-031-7
ผลงานอันดับที่ ๒๖
ของกลุ่มสุดฝั่งฝัน
โทร. ๐-๒๓๗๔-๕๒๓๐
พิมพ์ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์ที่ บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด
๖๔๔ ซ.เทียมพร ถ.นวมินทร์
คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๗๕-๘๕๑๑
มีจำหน่ายที่ ร้านธรรมทัศน์สมาคม
๖๗/๕๐ หมู่ ๕ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
โทร ๐-๒๓๗๕-๔๕๐๖
(ปท.คลองกุ่ม)
ราคา ๓๐ บาท


คำนำ

"ความรัก ๑๐ มิติ" เคยพิมพ์เป็น "หนังสือ" มาแล้ว ถึง ๘ ครั้ง รวมเป็นจำนวนเล่ม ได้ถึง ๖ หมื่นเล่มทีเดียว ซึ่งเป็นหนังสือ ทำจากการถอดเท็ป คำบรรยายของอาตมา ๒ ครั้ง ที่ได้บรรยายไว้ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๑๘
ณ วิทยาลัยครู เชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ กับบรรยายอีก เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก็เห็นว่า ความหมายของ "ความรัก"นี้ สำคัญมากเป็น ทั้งประโยชน์ และโทษอย่างยิ่งด้วย สำหรับความเป็นมนุษย์ หากไม่รู้แจ้งอย่างดี ใน "สารสัจจะแห่งความรัก" หรือ ไม่รู้เนื้อแท้ ของความรัก อย่างเป็นสัจจะแล้ว แน่นอน "ความรัก" มันก็เป็นตัวร้าย ที่ทำลายมนุษย์ บงการสังคม ให้ทุกข์ร้อน เลวระห่ำ ได้ทุกรูปแบบ

ดังนั้น จึงได้ตั้งใจว่า จะ"ทำ"อีกสักฉบับ ให้มันดู มีน้ำหนัก น้ำเนื้อ ที่ครบครัน กว่าฉบับที่ได้พิมพ์กัน มานานแล้วนั้น ดูบ้าง กว่าจะได้ฤกษ์ และทำสำเร็จ ก็กินเวลา ห่างจาก ฉบับแรก มาถึง ๒๐ กว่าปี เกือบ ๓๐ ปีทีเดียว แต่ถึงอย่างไร ก็ทันสมัยอยู่ตลอดกาล ไม่มีวันสายเกินไปแน่ๆ สำหรับเรื่อง
"ความรัก"...!!!!

"ความรัก ๑๐ มิติ" ฉบับนี้ จึงเป็นฉบับที่ อาตมาตั้งใจ เขียนขึ้นมาโดยตรง ย่อมจะมีเนื้อความ ที่ทำความระคายเคือง ให้แก่ท่านผู้อ่านไปบ้าง ก็ต้องขออภัยอย่างยิ่ง อาตมาทำสิ่งนี้ ด้วย "ความรัก" เพื่อมวลมนุษยชาติ เท่าที่สื่อความจริง จากใจออกมาได้

สมณะโพธิรักษ์
ต.ค. ๒๕๔๔


page:
chapter:
1
ความรัก ๑๐ มิติ
2
มิติที่ 1 กามนิยม
3
มิติที่ 2 พันธุนิยม
4
มิติที่ 3 ญาตินิยม
5
มิติที่ 4 ชุมชนนิยม
6
มิติที่ 5 ชาตินิยม
7
มิติที่ 6 สากลนิยม
8
มิติที่ 7 เทวนิยม
9
มิติที่ 8 อเทวนิยม
10
มิติที่ 9 นิพพานนิยม
11
อาริยะบุคคล 4
12
ตัณหา 3
13
กัลยาณปุถุชน
14
อาริยชน
15
อมตชน
16
มิติที่ 10 พุทธภูมินิยม
17
วิภาวะตันหา 3 ระดับ
18
ปล่อยวางอย่างพุทธ
19
ความมหัศจรรย์ของอมตชน
20
คำถามท้ายเล่ม
 

 

 
page: 0/20
ความรัก 10 มิติ
   Asoke Network Thailand
อ่านต่อ ๑. ความรัก ๑๐ มิติ