[149] บารมีธรรม (ปลายิชาดก)
ธรรมะของเทวดา [148]
[147] กุศโลบายเปลื้องทุกข์ (ทูตชาดก)
ยิ่งลดยิ่งสูง [146]
[145] สายเดี่ยวโค่นง่าย
เสพสุราพาเลว [144]
  [143] แตกต่างไม่แตกแยก
คนว่ายาก (เภริวาทชาดก)[124]
[142] ทรัพย์จริงของชีวิต
ยิ่งใหญ่อย่าไร้ธรรม (สัพพทาฐชาดก) [128]
[129] บ้านเมืองอาริยะ ตอน ๑ (หัตถิปาลชาดก)
บ้านเมืองอาริยะ ตอนจบ (หัตถิปาลชาดก) [130]
[131] ยิ่งคุ้นยิ่งอันตราย (วิสสาสโภชนาชาดก)