เพลงชีวิต หมายเลข ๖

เมื่อฉันตายลงไปครั้งแรกนั้น
ฉันจำไม่ได้เสียแล้วว่า เป็นวันอะไร? เวลาอะไร?
และไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า ฉันตาย!

ฉันมารู้ได้ว่า ฉันได้ตายมาแล้ว
เอาต่อเมื่อฉันเกิดอีกตั้งหลายครั้ง
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นวันอะไร? เวลาอะไร? อยู่ดี

แต่...ช่างมันเถอะ
เมื่อเราตายลง
เราก็ไม่รู้อะไรหรอกในตอนตายอยู่นั้น

แต่...ผู้ที่ยังไม่ตายในโลกเป็นๆ นี้สิ
เขารู้... เขาเห็น เขาแจ้งใจด้วย
ว่า ฉันตาย

ทว่า...เขาจะรู้ได้อย่างไรหนอ!
ว่า ฉันขณะนั้นสันติ?!
ฉันขณะนั้นไม่มีแล้ว?!
ฉันขณะนั้นพ้นแล้วจากโลก?!
ฉันขณะนั้นสุขแสนสุขเท่าใด - เท่าใด?!!

๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๔

  

ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง

หมายเลข

[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]