พระบรมราโชวาท แถลง ชนะใจ - ชนะภัย (ไฟ)
น้ำท่วมบ้านราช สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
พระพุทธเจ้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
จดหมายจากญาติธรรม รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆ ของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
เก็บเล็กผสมน้อย น้ำฉี่ดีจริงหรือ? ไร้บุญนิยมสังคมอันตราย
กรรมตามสนอง ดวงตามที่สาม หอมดอกพุทธา


สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการมูลนิธิธรรมสันติ

E- mail : [email protected]

ครั้งที่ ๘/๒๕๔๕ (๒๙ กันยายน ๒๕๔๕)

 • กรรมการขาดประชุม ๔ คน
 • รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕
 • รับรองบัญชีรายรับ- รายจ่าย เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๔๕
 • โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก และ โรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก (สอฐ.) กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นักเรียนไปช่วยผลิต และ จำหน่ายอาหารเจที่ร้านมังสวิรัตินครปฐม อ.เมือง นครปฐม และ ที่ อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี
 • ธรรมสันติทันตกรรม สถิติผู้รับบริการเดือนกันยายน ๒๕๔๕ จำนวน ๕๖ ราย
 • ศาลากิจถั่ว วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เริ่มเดินเครื่องจักรผลิตเต้าหู้ ฟองเต้าหู้ โยเกิร์ต น้ำเต้าหู้บรรจุขวด และ รับสั่งทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยไม่จำกัดจำนวน
 • ชุมชนปฐมอโศกเตรียมการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างศาลาพลาภิบาล
 • อนุญาตให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนำนักศึกษามาทำกิจกรรมในชุมชนสันติอโศก
 • ได้รับหนังสือ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน การจัดงานคาบาเร่รอบพิเศษการกุศล จาก มูลนิธิพระสุรัสวดีเพื่อเด็ก และ การศึกษา
 • อนุมัติให้มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน เช่าที่ดินของมูลนิธิ โฉนดเลขที่ ๒๑๕๙๒๑ อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ เนื้อที่ ๔๘ ตรารางวา ในอัตราค่าเช่าปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้วน ทั้งนี้ตั้ง แต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป
 • ได้รับจดหมายข่าวผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ฉบับที่ ๔ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๔๕
  จากศูนย์การประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน สำนักงานอาหาร และ ยา ,
  วัฒนธรรมสัมพันธ์สาร ฉบับที่ ๙๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒน- ธรรมแห่งชาติ
 • ได้รับสรุปข่าวสิ่งแวดล้อม เล่มที่ ๒๗ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๔๕ จากกองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม


สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการกองทัพธรรมมูลนิธิ
E- mail : ktf๒๕๒๔@doramail.com

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ (๒๙ กันยายน ๒๕๔๕)

 • กรรมการขาดประชุม ๘ คน
 • ชุมชนราชธานีอโศก แม้เกิดภาวะน้ำท่วม แต่ปัญหาน้อยกว่าทุกปีเพราะได้เตรียมการไว้แล้ว
  กำหนดงานฉลองน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ณ บ้านราชเมืองเรือ
 • ชมรมขยะวิทยา นายหนึ่งพุทธ วิมุตตินันท์ เสนอแนวทางลดปริมาณขยะ โดยนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้
 • ได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐเป็นเงิน ๖ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรม
 • ได้รับหนังสือจากหน่วยงานของรัฐ และ เอกชน
 • ปิดบัญชีเงินฝาก ของกองทัพธรรมมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาถนนลาดพร้าว ซอย ๙๙ (๑๘๑) เลขที่บัญชี ๑๘๑๐๑๘๕๕๗๗


สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม
E- mail : [email protected]

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ (๒๙ กันยายน ๒๕๔๕)

 • กรรมการขาดประชุม ๗ คน
 • ชมรมสัมมาสิกขาพุทธธรรม (สส.พธ.) ชมรมมังสวิรัติหน้าสันติอโศก (ชมร.สตอ.)
  ได้รับหนังสือจากสำนักส่งเสริม และ พัฒนาธุรกิจ กรมการค้าภายใน เชิญร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และ เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน
 • บริจาคเงินให้พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำเพื่อทำหนังสือ และ ซื้อเครื่องเสียง
 • วันที่ ๑๖ ตุลาคม ครบรอบ ๒๐ ปีชมรมมังสวิรัติฯ และ ตรงกับวันอาหารโลก
 • ได้รับรายงานจากชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่
 • ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทสไทย สาขาจตุจักร
  ได้รับหนังสือจาก ประธานชมรมคนรักดี เรื่องความเดือดร้อนที่เกิดจากก่อสร้าง ที่ไม่เป็นไปตามผังเดิม ที่ประชุม แต่งตั้งให้ นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง, เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
 • นางมลฤดี รายะรุจิ และ หน่วยงาน ต.อ. ร่วมพิจารณาในเรื่องนี้
 • สถิติผู้มาใช้บริการห้องสมุดสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม(กรกฎาคม-สิงหาคม)จำนวน ๑,๑๐๑ ราย ยืมหนังสือ ๓๗๐ เล่ม สมาชิกใหม่ ๑๐ คน ได้รับบริจาคเงิน ๑๕,๕๐๐ บาทเพื่อจัดซื้อตู้เหล็กใส่หนังสือ
 • โรงเจสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม เสนอให้กลุ่มจันทอโศก มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
 • ชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม (น.ศ.ปธ.) และ สโมสรศิษย์เก่า นักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทย (สศ.ปธ.) การโอนชื่อผู้จัดการแผงอาหารที่ ๒๒
  มหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ระหว่างรอคำสั่งจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  กำหนดจัดอบรมค่ายจริยธรมหนุ่มสาว ณ วังสวนฟ้า สระแก้ว วันที่ ๗ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕
 • เครือข่ายชุมชนชาวอโศก ร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ๓ ครั้ง โดยอาจารย์ชนวน รัตนวราหะ ประธานชมรมเกษตร อินทรีย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า
  กลุ่มที่ทำงานเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับ และ เห็นผลชัดเจนทำได้ดีมากคือ ชาวอโศก
 • นายอดิศักดิ์ คลังเจริญกุล เสนอให้ แต่ละองค์กรตั้งโต๊ะรับสมัครสมาชิก ที่ประชุมชี้แจงว่า
  มูลนิธิทั้งสามมูลนิธิคือมูลนิธิธรรมสันติ
  กองทัพธรรมมูลนิธิ และ
  มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนโดยกฎหมาย
  มูลนิธิมีสมาชิกไม่ได้ สมาคมเท่านั้นที่มีสมาชิกได้ ซึ่งธรรมทัศน์สมาคมได้รับสมัครสมาชิก ณ
  ที่ทำการอยู่แล้ว คงเหลือ แต่สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการต่อไปสรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการธรรมทัศน์สมาคม

E- mail : tta๒๕๓๑@lycos.com

ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ (๒๙ กันยายน ๒๕๔๕)

 • กรรมการขาดประชุม ๓ คน
 • จำนวนสมาชิกตั้ง แต่เปิดรับสมัครจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิก ๒,๘๓๒ ราย เพิ่มใหม่ ๕ ราย
 • เท็ปขายดีได้แก่ ชุดธรรมคีตะ, นิยายอิงธรรมะ, อาหารของมนุษย์ โดย นพ.ดร.อารีย์ วชิรมโน
 • อนุมัติงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อเครื่องบันทึกซีดี
 • หนังสือขายดีได้แก่ "ยอ" สรรพคุณเยี่ยม, คู่มือล้างพิษลำไส้, ดีท็อกซ์เปิดปิดยีนเพื่ออายุยืนยาว, อาหารในระหว่างล้างพิษ, ซื้อรัฐวิสาหกิจแถมประเทศไทย
 • อนุมัติเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อบริจาคให้ชุมชนศีรษะอโศกที่ประสบอัคคีภัย
 • ปิดร้านเพื่อร่วมงานฉลองน้ำที่ราชธานีอโศก (บ้านราชเมืองเรือ) อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี วันที่ ๑๗- ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕
 • เห็นชอบให้อาสาสมัครตรวจสุขภาพในโครงการของธรรมทัศน์สมาคม
 • อนุมัติเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อบริจาคให้ชุมชนราชธานีอโศก (บ้านราชเมืองเรือ) ที่ประสบอุทกภัย


ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย (ชมร.กทม.) สาขาเชียงใหม่
(๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๕)

 • สมาชิกร่วมประชุม ๑๓ คน
 • อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องเสียงที่ซื้อมาใหม่
 • ซ่อมเครื่องปั่นผลไม้เพื่อใช้ในแผนกขายน้ำผลไม้แล้ว
 • น.ส.สมบูรณ์ อุดมวงษ์ ไปช่วยงานชั่วคราว ที่ บจ.ขอบคุณ กรุงเทพฯ
 • น.ส.มณตกานต์ ศรีเจริญศักดิ์ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาฝึกงานที่ชมรมฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕
 • ๑๔ ส.ค.๒๕๔๕ นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาสัมภาษณ์การ
  ประกอบอาหารมังสวิรัติ และ ชมว่า ร้านชมรมฯเป็นร้านอาหารที่สะอาดปราศจากแมลงวัน
 • ได้รับใบแสดงความคิดเห็นจากลูกค้า และ จะปรับปรุงการใช้ถ้อยคำต่อไป
 • แผนกของแห้งรายงาน
 • นางพยาบาลใบโพธิ์ ปาลี ที่เคยช่วยงานแผนกของแห้งขอลาพักรักษาตัว
 • รายงานการเงินช่วงแจกอาหาร และ ตรงกับครบรอบ ๑๐ ปี ชมร.ช.ม.
 • พุทธธรรมลานนาอโศกนำรายได้เข้าชมรม ๘๒๕ บาท
 • กำหนดแจกอาหารคืนกำไรแก่ลูกค้า ครั้งที่ ๗ ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕
 • คุณชาญชัยได้รับอนุญาตจากกลุ่มภูผาฟ้าน้ำให้มาช่วยงานที่ชมรมฯ
 • เห็นควรให้นำรถไปรับญาติธรรมต่างพุทธสถานที่เดินทางมาถึงเชียงใหม่
  ทั้งนี้ให้แจ้งผู้รับใช้ และ สมาชิกชมรมฯ พิจารณาก่อน
 • อนุญาตให้ญาติธรรมต่างจังหวัดโทรศัพท์ทางใกล้เท่านั้น
 • อนุมัติให้รับหัวเชื้อน้ำลูกยอจากนางปราณี โดยรายได้มอบให้ชมรมฯ
 • สมาชิกเปิดใจ

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน (สมณะเก้าก้าว สรณีโย)

สิ่งสำคัญในการทำงานคือเรื่องการรักษาใจให้ดี ใจดีแล้วย่อมไม่มีปัยหาในการทำงาน ระวังอารมณ์ อย่าเผลอใจ อย่าห่างใจ การอยู่ร่วมกับคนอื่นยอมผู้อื่นได้ มีความสามัคคีกันเหมือนน้ำกับน้ำนม ผู้ใดป่วยอย่าเกรงใจควรพักผ่อนให้เพียงพอ ให้มีอิทธิบาท และ มีฉันทะ เรา จึงจะอยู่ได้


สรุปรายงานการประชุม จากองค์กรเครือข่ายชาวอโศก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

กลุ่มบูรพาอโศก
๑๕ มิถุนายน

 • สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๓๑ คน
 • มีมติไม่ต้องกั้นเรือนพักใหญ่
 • กำหนดผู้รับผิดชอบงานอบรม ธ.ก.ส.
 • กลุ่มบูรพา โดยคุณพันธ์ชนะ และ คุณพรทิพย์จะออกเงินทุนให้คุณสมศักดิ์
  บุญเชิดในการเพาะเห็ดหารายได้ใช้หนี้ และ เพื่อให้ชุมชน มีเห็ดบริโภค

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน

สมณะนึกนบ ฉันทโส : การทำอะไรให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำเป็นเรื่องๆ ในเป้าหมายเดียวกัน
การทำกิจกรรมด้วยการถือศีล ๕ ละอบายมุข ทำให้ไม่ต้องไปจัดกิจกรรมที่มี แต่อบายมุข
ย่อมทำให้โลกเกิดสันติสุข เมื่อทุกคนมีความพากเพียร กระทำไปเป็นเรื่องๆ ความมั่นคงในชีวิตย่อมเกิดขึ้น

สมณะหม่อน มุทุกันโต :
หมั่นประชุมพบปะกัน ย่อมทำให้ได้ข้อมูลครบมีการวิเคราะห์วิจัยหาข้อยุติ และ เมื่อได้มติแล้วให้ดำเนินไปตามนั้น

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕

 • สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๘ คน
 • หัวหน้าการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีมหาโพธิ ขอใช้สถานที่ และ ให้กลุ่มบูรพาอโศกอบรมนักศึกษา กศน.
  ในวันที่ ๙- ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕
 • กำหนดผู้รับผิดชอบในการอบรม ธ.ก.ส.

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน

สมณะนึกนบ ฉันทโส : ใครคิดอะไรแล้วให้นำมาเสนอเพื่อความเข้าใจในเจตนาดีของกัน และ กัน

กลุ่มบูรพาอโศกได้ส่งรายงานการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ และ คุณภาพชีวิตเกษตรกร หลักสูตรสัจธรรมชีวิตรุ่นที่ ๑/๒๕๔๕ (๒๔- ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕) รุ่นที่ ๒/๒๕๔๕ (๑๗- ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๔๕) โดยมีตัวเลขค่าสูญเสียของคนไทยต่อปี ดังนี้

การพนัน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
หวยใต้ดิน ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
พนันบอล ๕๒,๐๐๐ ล้านบาท
หวยรัฐบาล ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท
บุหรี่ ๔๒,๐๐๐ ล้านบาท
เบียร์ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
เหล้า ๓๒,๐๐๐ ล้านบาท
ค่าสูญเสียจากเหล้า ๑๐๕,๐๐๐ ล้านบาท
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
ปุ๋ยเคมี ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท
ปุ๋ยเม็ดเคมี ๓๐%
ยารักษาโรค ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท

รวม ๙๒๔,๐๐๐ ล้านบาท

อบายมุข ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
หนี้ประเทศไทย ๓,๘๐๐,๐๐๐ ล้านๆ บาท
ดอกเบี้ยปีละ ๑๙๐,๐๐๐ ล้าน

เหลือธนาคารที่เป็นของคนไทย คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กลุ่มปราการอโศก
๘ กันยายน ๒๕๔๕

 • สมาชิกเข้าประชุม ๑๑ คน
 • แจ้งบัญชีรายรับ- รายจ่าย ของกองบุญปราการอโศก, กองบุญสงเคราะห์ปราการอโศก
 • กำเนิดจัดงานครบรอบการจัดตั้งกลุ่มปีที่ ๑๘ ในอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๕ ณ
  บริเวณลานหินข้างน้ำตก พุทธสถานสันติอโศก บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
 • อนุมัติเงิน ๕๐๐ บาท เพื่อตัดต้นไม้ป้องกันการโค่นล้มที่อาจเกิดอันตราย ที่บ้านกลุ่มปราการ ชุมชนปฐมอโศก
 • แจ้งข่าวร้านน้ำใจในชุมชนศีรษะอโศก ถูกเพลิงไหม้ ที่ประชุมมีมติ ให้รวบรวมเงินบริจาค ในวันเกิดกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
 • สมาชิกตั้งตบะธรรม

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน

สมณะชนะผี ชิตมาโร : การตั้งชุมชนเกิดใหม่ต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้ มิเช่นนั้นจะไปไม่รอด
คนในชุมชน และ บริเวณข้างเคียงเสริมหนุนจะดีที่สุด หากสร้างคนจนครบพร้อมจะเกิดเอง

การตั้งตบะเป็นอุบายการละลดกิเลส หากล้มให้มีกำลังใจต่อสู้เรียนรู้เพื่อชนะวิบากกรรม อายุมากขึ้น อย่าได้ประมาท ทำให้ดีที่สุด

๒๒ กันยายน ๒๕๔๕

 • สมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๗ คน
 • ครบรอบ ๑๘ ปี การก่อตั้งกลุ่ม
 • การประชุมครั้งนี้ให้สมาชิก แต่ละคนได้เปิดใจเป็นกรณีพิเศษ โดยระลึกถึงการก่อตั้งกลุ่ม การสัมผัสหมู่กลุ่ม ประโยชน์ที่ได้จากกลุ่ม และ ความรู้สึกที่มีต่อกลุ่ม เป็นต้น
 • เลือกผู้รับใช้ และ คณะทำงานชุดใหม่ ดัง ต่อไปนี้

  น.ส.สุพัตรา สอนจันทร์ ผู้รับใช้
  นาวาตรีหญิงกฤษณา คนึงสัตย์ธรรม ผู้ประสานงาน
  นางนิตยา ศิรินาวิน เหรัญญิก (กองบุญสงเคราะห์)
  นางกาญจนา พันธ์พานิช และ
  น.ส.สุภาณี บูรพ์ภาค เหรัญญิก (กองบุญกลุ่ม)
  นายวีระ แสงทองล้วน และ
  นายสมนึก แซ่ จึง กิจกรรมพิเศษ
  น.ส.โสภา แซ่เอ็ง นายทะเบียน และ เลขานุการ

  หน้าที่พิเศษ
  นางละเมียด สุขัคคานนท์ ประชาสัมพันธ์ และ ประสานงานเครือข่ายชุมชน
  น.ส.สุภาณี บูรพ์ภาค ประสานงานภายในพุทธสถาน

 • ร่วมงานมหาปวารณา ระหว่างวันที่ ๖- ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดย นางโสภา ทะสะโส
  และ กลุ่มจะทำอาหารเลี้ยงภายในงานวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
 • กำหนดจัดงานโรงบุญ ๕ ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 • เชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยร้านน้ำใจ หมู่บ้านศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งถูกเพลิงไหม้สูญเสียเกือบ ๑๐ ล้านบาท ซ่อมแซมบ้านกลุ่มปราการฯ ในชุมชนปฐมอโศก
 • ร่วมงานศพลูกชายของนางกาญจนา พันธ์พานิช ณ วัดกลางวรวิหาร ปากน้ำ สมุทรปราการ

โอวาทจากสมณะ ชนะผี ชิตมาโร

อาตมาดูอายุของกลุ่มค่อนข้างประทับใจ เป็นกลุ่มที่มีบทบาท และ กิจกรรมของกลุ่มยาวนาน ๑๘ ปี ผ่านมรสุมอุปสรรคมาได้จนวันนี้มีมวลสมาชิกถึง ๒๐ กว่าคน ถือว่าไม่ธรรมดา
อาตมาในฐานะตัวแทนสมณะขออนุ|โมทนา ขอให้กลุ่มดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องยาวนาน
เดินหน้าพัฒนาตนทั้งรูปธรรมคือการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง
และ นามธรรมคือความเจริญ และ พัฒนาในคุณธรรม เพิ่มสภาวจิตดีๆ ให้ตนเอง
และ ให้ระลึกว่าชีวิตแค่พริบตาเดียว ประมาทไม่ได้ จึงให้เร่งบำเพ็ญคุณงามความดี อย่าท้อแท้
ยิ่งไปงานศพยิ่งได้อานิสงส์ของการระลึกมรณานุสติ

กลุ่มภูผาฟ้าน้ำ
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๕

 • สมาชิกเข้าประชุม ๓๖ คน
 • สาธารณสุขบุญนิยม แจ้งผู้ป่วย และ การรักษา
 • นายนิพัทธ์ดูแลเรื่องการทำนาแทนนายสามพันซึ่งเป็นแผลที่นิ้วมือ
 • เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าจาก ๓๐ amp เป็น ๑๕ amp
 • ตั้งเป้าหมายในการปลูกสตรอเบอร์รี จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น
 • ผ่านฤดูฝนไป จึงจะนำกล้าผักลงปลูก ช่วงนี้ปลูกไม้ยาง ๒,๕๐๐ ต้น
 • การศึกษาบุญนิยมกำลังอยู่ขั้นประเมินผลนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำ (สส.ภ.) เพื่อ
  ส่งต้นสังกัดที่ศีรษะอโศก ขณะนี้มีนักเรียนชั้นประถม ๒๑ คน
 • การสีข้าวดำเนินไปตามปกติ
 • น.ส.ใบหญ้าเป็นตัวแทนชาวภูผาฯ ร่วมประชุมกับชาวบ้านแม่เลา
  เพื่อชี้แจงแนะนำผู้ประสานงาน เรื่องหัตถกรรมของชาวบ้าน ที่กลุ่มภูผาฟ้าน้ำเป็นผู้สนับสนุน เรื่องการตลาดแทนนายภูฟ้า แพงค่าอโศก ชาวบ้านบอกว่าสบายใจ ที่มีคนมาดำเนินการต่อ
 • ร่วมแสดงพลังเพื่อคัดค้านการขึ้นเงินเดือนของส.ส. และ ส.ว. โดยจัดทำป้ายคัดค้าน
 • ขอให้ส่งต้นฉบับเพื่อคัดเลือกบทความลงจุลสารภูผาฟ้าน้ำนิวส์
 • อนุมัติเงินซื้อไม้กวาด ๑๓,๐๐๐ อัน อันละ ๑๒ บาท
  เพื่อจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุนที่ตลาดอาริยะงานปีใหม่ ๒๕๔๖
 • สมาชิกเปิดใจโอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน

สมณะหินเพชร ธัมมธีโร: อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับ แต่ละคนย่อมเหมาะสมกับบุคคลผู้นั้น
จะพูดจะทำสิ่งใดให้นึกถึงเมตตาบารมีให้มาก จะได้ไม่สร้างวิบาก แต่จะสร้างบารมีแทน

สมณะลานบุญ วชิโร : ขอให้ผู้ใหญ่ให้ความอบอุ่นแก่เด็กนักเรียน รู้สึกประทับใจเด็กที่อยู่ในชุมชน การสร้างความประทับใจซึ่งกัน และ กันย่อมเกิดผลดีแก่ส่วนรวม ทำให้เราเป็นสุขใน แต่ละวัน

สมณะเก้าก้าว สรณีโย: สังคมที่พรั่ง พร้อมกันประชุมย่อมเจริญ ชุมชนก็เช่นกัน
หากต้องการให้สังคมของเราเข้มแข็ง ยั่งยืน พวกเราต้องใส่ใจ และ พรั่งพร้อมกันเข้าร่วมประชุม พวกเราช่วยกันรับผิดชอบงานต่างๆ โดยไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
แม้เจ็บป่วยก็ยังขวนขวายทำงานตามกำลัง ยามมีชีวิตอยู่ร่วมกันอาจไม่ได้คิดอะไร
แต่ เมื่อมีใครจากไปก็เสียใจกันภายหลัง ขอให้ดูแลยามมีชีวิตอยู่จะดีกว่า และ ใช้หลักสังคมร่วมมือ ใครที่ยังอยู่ข้างนอกหากมีเวลาให้มาช่วยหมู่กลุ่มบ้าง

กลุ่มจันทอโศก
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๕

 • สมาชกเข้าร่วมประชุม ๑๖ คน
 • งานบัญชีของโรงเจสมาคมฯ ได้ปรึกษาผู้ช่วยเหรัญญิกของสมาคมผู้ปฏิบัติธรรม คือ นายไพโรจน์ วงค์เที่ยง
 • ช่วงเทศกาลเจหากแรงงานไม่พอ คงทำ แต่น้ำเสาวรสจำหน่าย
 • สมาชิกตั้งตบะธรรม

โอวาทจากสมณะผู้เป็นประธาน

สมณะหนึ่งดี สุยิฏโฐ : อย่าเพ่งโทษแล้วจะสบาย เมื่อปล่อยวางได้จะมีอภัย ส่วนตบะธรรม เมื่อตั้งแล้วล้ม ให้รีบตั้งใหม่ ทำกุศลเพิ่ม

สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช: อย่าไปมอง แต่ความไม่ดีของคนอื่น มิเช่นนั้นจะมีนิสัยเพ่งโทษติดลบ
ทั้งๆ ที่บางคนมีมุมบวกอยู่มาก คนเรามักลืม และ ไม่ใส่ใจมุมบวก จึงมอง แต่แง่ลบ หากเป็นเช่นนั้น ย่อมไม่สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีในกลุ่มได้ เมื่ออยู่แล้วเกิดความอบอุ่น ย่อมเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน จึงต้องสร้างจิตเมตตาจนเป็นจิตอุเบกขาในที่สุด


สถิติเผยแพร่สัจธรรม
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๕

ห้องเผยแพร่เท็ป
ทำวัตร:
ชีวิตนี้ลิขิตด้วยคุณ(ภาษาอีสาน) สมณะโพธิรักษ์ ๑ ม้วน
ปลุกสำนึกระลึกถึงผู้มีพระคุณ สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน

ก่อนฉัน:
โจทย์ชั้นฟ้าพาให้บรรลุธรรม สม.มาลินี ๑ ม้วน
ศาสนานี้เพื่อมวลชนเป็นอันมาก สมณะโพธิรักษ์ ๒ ม้วน


ธรรมปฏิกรรม
แสตมป์บุญ ๔,๘๕๖.๒๕ บาท
จดหมาย ๓๕๐ ฉบับ
สิ่งตีพิมพ์ ๖๗ ฉบับ
ตีคืน ๒๓ ชิ้น

ธรรมพิมพ์
สารอโศก(มหาทาน) ๘,๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวน้อย(ต้องกล้า) ๘,๐๐๐ เล่ม

ธรรมปฏิสัมพันธ์
จดหมายออก ๑๕ ฉบับ

สถิติธรรมโสต เท็ป วีซีดี วิดีโอ
ผู้มาติดต่อ ๑๓๓ ๑๒ ๒๔ ราย
จำนวนที่ยืม ๒,๙๔๐ ๕๔ ๖๗ แผ่น/ม้วน
สมาชิกเพิ่ม ๗๑๑ ราย
สื่อที่ออกใหม่ ๑๕๖ ๓ ๑๑ แผ่น/ม้วนพัสดุ ๕๖ ชิ้น


กลับหน้าแรก

 

   Asoke Network Thailand