พิจารณาธรรม ก่อนฉัน
ภัตตาหาร

ธรรมปัจเวกขณ์
พ.ศ.๒๕๒๕

 

วันที่ ๔ มกราคม

วันที่ ๕ มกราคม

วันที่ ๖ มกราคม

๑๒ มกราคม

๑๓ มกราคม

๑๔ มกราคม

๑๘ มกราคม

๒๕ มกราคม

๒๘ มกราคม

๓ กุมภาพันธ์

๔ กุมภาพันธ์

๑๓ พฤษภาคม

๒๖ พฤษภาคม

๓๐ พฤษภาคม

๓๑ พฤษภาคม

๒๒ กรกฎาคม

๒๓ กรกฎาคม

๒๖ กรกฎาคม

๒๗ กรกฎาคม

๒๘ กรกฎาคม

๒๙ กรกฎาคม

๓๐ กรกฎาคม

๔ สิงหาคม

๕ สิงหาคม

๖ สิงหาคม

๑๘ สิงหาคม

๑๙ สิงหาคม

๒๐ สิงหาคม

๒๓ สิงหาคม

๒๕ สิงหาคม

๒๗ สิงหาคม

๓๐ สิงหาคม

๓๑ สิงหาคม

๑ กันยายน

๔ กันยายน

๑๓ กันยายน

๒๒ กันยายน

๒๔ กันยายน

๓๐ กันยายน

๑ ตุลาคม

๔ ตุลาคม

๕ ตุลาคม

๑๕ ตุลาคม

๑๘ ตุลาคม

๒๐ ตุลาคม

๒๗ ตุลาคม

๒๘ ตุลาคม

๒๙ ตุลาคม

๓ พฤศจิกายน

๘ พฤศจิกายน

๙ พฤศจิกายน

๑๕ พฤศจิกายน

๑๖ พฤศจิกายน

๑๘ พฤศจิกายน

๒๔ พฤศจิกายน

๒๕ พฤศจิกายน

๒๙ พฤศจิกายน

๑ ธันวาคม

๓๐ ธันวาคม