โดย พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
    [149] งบดุลกรรม
เมาครบวงจร [148]
[147] คุณธรรมดำรงศักดิ์ศรี
ค่าของเงิน ค่าของคน [146]
[145] น้ำใจลูกผู้ชาย
อบายมุข ทางรอดทางลวง [144]
[143] ปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ
ดูนั่นซี [142]
[141] รวยเงินจนปัญญา
[139] อหิวาตกโรค
คนสองคม [138]
[137] พลังแผ่นดิน
สหบาทา [136]
[131] ทำลายทำเลว
หัวติดดิน [129]
[130] เงิน...โรคหัวใจ
ใจเจ้าเอ๋ย [128]
[123] หน้าที่...ให้ มิใช่เอา
ชมชื่น [118]
[116] ปิดท้าย
อ่านฉบับปัจจุบัน...ในกรอบ