ความรัก มิติที่: 1กามนิยม  2พันธุนิยม  3ญาตินิยม  4ชุมชนนิยม  5ชาตินิยม  6สากลนิยม  7เทวนิยม  8อเทวนิยม  9นิพพานนิยม  10พุทธภูมินิยม
   [เลือกหนังสือ]      ปก | คำนำ | สารบัญ | ภาคผนวก | คัชนี | ผู้เขียน
page: 5/16

สารบัญ
[1] รักมิติที่1
[2] รักมิติที่2
[3]
รักมิติที่3
[4]
รักมิติที่4
[5] รักมิติที่5
[6]
รักมิติที่6
[7]
รักมิติที่7
[8]
รักมิติที่8
[9]
รักมิติที่9
[10]
รักมิติที่10
[11]
ถาม-ตอบ
[12]
ถาม-ตอบ
[13]
ถาม-ตอบ
[14]
ถาม-ตอบ
[15]
ถาม-ตอบ
[16]
ถาม-ตอบ

ความรัก ๑๐ มิติ โดย พระโพธิรักษ์

มิติที่ ๕

ความรักขยายขึ้นอีก มีประโยชน์ขึ้นอีก ทุกข์หนักลงไปอีกเพราะจะต้องแบกภาระมากขึ้น เผื่อแผ่มากขึ้น ถ้าใครทำได้ก็น่าสรรเสริญ ตอนนี้มี ความรัก แผ่ขยายออกไปเต็มชาติเลย ประเทศทั้งประเทศ ชาติทั้งชาติ รักเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์แล้ว ชาติของเรา เผ่าพันธุ์ของเราไม่ว่าจะอยู่เหนือ-ใต้-ออก-ตก ในส่วนที่เป็นเขตภูมิเชื้อชาติของเรา ไม่ว่าเป็นพี่หรือน้อง หรือไม่เป็นพี่เป็นน้อง แต่เป็นเชื้อชาติ นับด้วยเชื้อชาติ เราก็จะรักให้หมด เราก็จะช่วยเหลือให้หมด จะเกื้อกูลให้หมด ความรักชักเติบใหญ่ขึ้นแล้ว ก็มีผู้ที่กล้าแข็งทำได้อยู่จริง ถ้าใครทำได้ก็เชิญ ตกลง ! แต่คุณทุกข์เพิ่มขึ้นนะ เพราะคุณจะไปแบกความรักไว้ จะ
ช่วยเหลือเขามากเหลือเกิน แต่เป็นคุณความดีนะ ! ขอสนับสนุนและควรทำให้ได้ด้วย ถ้าคุณจะมีความรัก ทุกข์แล้วมีประโยชน์อย่างนี้ไม่ว่า

รักชาวประชาชาติ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ คนใดตกทุกข์ได้ยาก ใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือ ชาวประชาชาติขึ้น อย่างนี้เป็นความรักมิติที่ ๕ อันเป็นความรักแบบ “ชาตินิยม” ดียิ่งขึ้น กว้างขวางขึ้น ยากยิ่งขึ้น ใครทำได้จริงก็ตกลง เอา ! ถ้าจะรักอย่างนี้ อาตมาสงเคราะห์

แต่ถ้ารักอย่างเพศ ขอร้องนะ ! ไม่มีเสียได้เป็นดี หรือ ถ้ารักอยู่แค่ในวงแคบของสายโลหิตก็อย่าเลย ถ้าเลี่ยงเสียได้ แต่ถ้าจำเป็นก็จงมีพรหมวิหาร ๔ หรือแม้แต่แค่วงศาคณาญาติ อันนี้ค่อยพูดตลบทีหลัง เพราะว่าศาสนาพุทธสอนไว้แม้แต่ญาติ ปริวัฏฏัง แม้แต่ลูก แม้แต่ความรักอย่างเพศก็มีบทสอนไว้ทั้งนั้น เป็นศีล เป็นขั้นตอน ไว้ค่อยอธิบายตอนมิติท้ายๆ เพราะมิติ อย่างนั้นจะตีกลับเป็นสภาพปฏิภาค กลับมาขยายพวกที่ได้อธิบายแล้วนี้อีกที

.. ความรัก ๑๐ มิติ
   [เลือกหนังสือ]
page: 5/16
   Asoke Network Thailand