ฉบับ ปลุกเสกฯ '๔๕


พระบรมราโชวาท : พูดดี
แถลง : เมื่อต่างคนต่างคิด ความเป็นมิตรก็แตกกัน
ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๒๖
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน : ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ'๔๕
จดหมายจากญาติธรรม
เปิดหน้าต่างต.อ. : ว่าด้วยเรื่องเครื่องดื่มจากน้ำหมักชีวภาพ
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
เก็บเล็กผสมน้อย
บันทึกจากปัจฉาสมณะ (ตอน: เมื่อมั่นใจ ชัดเจน ลดละ และมีมรรคผลแล้ว ฯ)
เรียงวลีกวีธรรม
บันทึกคนวัด : เก็บความดี
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ (น.ส.บัวเพ็ญ ชาวหินฟ้า)
เดินตามรอยพ่อ : วิกฤตคือโอกาส
กว่าจะถึงอรหันต์ (พระเอรกเถระ)
รายงานจากพุทธสถาน (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๕)
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก : (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๔๕)
สานฝันกู้ดินฟ้า : บุญญาวุธ ๓
ธรรมะประทับใจ (๗๖) : โรงเรียนในฝัน
คุยเรื่องสุขภาพ (ตอนจบ)

ไร้บุญนิยมสังคมอันตราย : ขโมยขึ้นบ้าน
หอมดอกพุทธา : ตน/คน...ที่จะมีความสุข คือ ตน/คน..ที่ได้อะไรๆ โดยฯ


จุดมุ่งหมายในการจัดทำสารอโศก
-เพื่อเพิ่มพลังธรรมให้กับผู้อ่าน
- เพื่อระลึก ทบทวน สรุปสภาวธรรม และกิจกรรมที่ได้ทำมา
- เพื่อเป็นเข็มทิศชี้นำการปฏิบัติก้าวต่อไป
- เพื่อประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง จะได้อาศัยเป็นข้อมูลในการศึกษาพฤติกรรม
และ วิธีการดำเนินงานของ"อโศก" อันจะเป็นแนวทาง ในการสืบสานพระศาสนา