ธรรมปัจเวกขณ์
พ.ศ.๒๕๒๕

 

วันที่ ๔ มกราคม - 81 -

วันที่ ๕ มกราคม- -82

วันที่ ๖ มกราคม -83

๑๒ มกราคม -84

๑๓ มกราคม - 85

๑๔ มกราคม - 86

๑๘ มกราคม - 87

๒๘ มกราคม - 88

๓ กุมภาพันธ์ - 89

๔ กุมภาพันธ์ - 90

๑๓ พฤษภาคม - 91

๒๖ พฤษภาคม - 92

๓๐ พฤษภาคม - 93

๓๑ พฤษภาคม - 94

๒๒ กรกฎาคม - 95

๒๓ กรกฎาคม - 96

๒๖ กรกฎาคม - 97

๒๗ กรกฎาคม - 98

๒๘ กรกฎาคม - 99

๒๙ กรกฎาคม - 100

๓๐ กรกฎาคม - 101

๔ สิงหาคม - 102

๕ สิงหาคม - 103

๖ สิงหาคม - 104

๑๘ สิงหาคม - 105

๑๙ สิงหาคม - 106

๒๐ สิงหาคม- 107

๒๓ สิงหาคม - 108

๒๕ สิงหาคม - 109

๒๗ สิงหาคม - 110

๓๐ สิงหาคม - 111

๓๑ สิงหาคม - 112

๑ กันยายน - 113

๔ กันยายน - 114

๑๓ กันยายน - 115

๒๒ กันยายน - 116

๒๔ กันยายน - 117

๓๐ กันยายน - 118

๑ ตุลาคม - 119

๔ ตุลาคม - 120

๕ ตุลาคม - 121

๑๕ ตุลาคม - 122

๑๘ ตุลาคม - 123

๒๐ ตุลาคม - 124

๒๗ ตุลาคม - 125

๒๘ ตุลาคม - 126

๒๙ ตุลาคม - 127

๓ พฤศจิกายน - 128

๘ พฤศจิกายน - 129

๙ พฤศจิกายน - 130

๑๕ พฤศจิกายน - 131

๑๖ พฤศจิกายน - 132

๑๘ พฤศจิกายน - 133

๒๔ พฤศจิกายน - 134

๒๕ พฤศจิกายน - 135

๒๙ พฤศจิกายน - 136

๑ ธันวาคม - 137

๓๐ ธันวาคม - 138