[337] ปีใหม่ชีวิตใหม่ในงาน ว.บบบ. [314]
[314] ชาติล่มจม เพราะ มิจฉาทิฐิ + ทุจริต + ลอยตัวเหนือความขัดแย้ง [314] พฤศจิกายน อธรรมยังท่วมฟ้า
    [311] ชาติใกล้ล่มจมแล้ว เหตุทุนนิยมสามานย์ และการเมืองโสมม
[310] สร้างบารมีกลางสมรภูมิ [309] พอเพียงระดับ โลกุตระ . , . :ซาตานยุคโลกาภิวัตน์
[308] เมื่อลมเปลี่ยนทิศ แม่น้ำเปลี่ยนสนาย อำนาจเปลี่ยนขั้ว [307} ความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน
[306] ฤาความดีจะมลายหาย ความเลวร้ายจะครองเมือง [305] ขยะวิทยากู้ชาติ แต่ยังไร้ธัมมัญารังสี
[280] [294] กู้ชาติ กู้ศาสนา ในบทเรียนประชาธิปไตยที่งดงาม
[280] [279] ท่าทีต่อการขึ้นเงินเนดือนของ สส. สว.
[278] [277] หลงแต่รวย-ก้าวหน้า ไม่มุ่งศึกษาการลดกิเลสฯ
[276] [275] เร่งรัดพัฒนาจิตวิญญาณฯ
[274] [273] มหกรรมกู้ดินฟ้า ที่หินผาฟ้าน้ำ พัฒนาการเมือง
[272] 271] ปลูกฝัง....สืบสาน....สร้างสรรค์อุดมการณ์คนจน
[270] [269] ผนึกวิญญาณ ประสานสัมพันธ์ สถาบันอโศก
[268] [267] แนวทางบุญนิยม กับการสร้างความเข้มแข็งฯ
[266] [265] นวัตกรรมแห่งการปกครอง กับ ความเสื่อม
[264] [263] เน้นเนื้อ กว้างเกื้อ เอื้อมิตร ชิด...บุญนิยม
[262] [261]

ร่วมบุญปฐพีพุทธ

[260] [259] ] จุดยืน...บนเส้นทางธรรม
[258] [257] สังคมสีขาว บนโลกสารพัดส
[256] [255] จุดประกายต้นกล้า คนบุญนิยม (ต่อ)
[254] [253] สืบสานภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้า ฯ(ต่อ)
[252] [251] กระบวนทัศน์ & ปฏิสัมพันธ์ ของศิลป การเมือง ฯ
[250] [249]

ถึงเวลาแล้วอย่าช้า เร่งรัดตัวเอเข้ามารวมกลุ่ม

[248] [247] เอาให้ดี เอาให้ได้ ได้ให้ดี
[246] [245 ผู้รักษาความรู้ของพระพุทธเจ้า
[244] [243] จาก ศาสตร์ทางเลือก ไป itv talk และ Pax
[242] [241] กอบ..ก่อ..คนรากหญ้า ท่ามกลางกระแสคลั่งไคล
[240] [239] ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์ ชาติต้องการคนเสียสละ
[238]
[238]
[235] ขึ้นทศวรรษที่ ๔ มีอะไรที่จะต้องเกิดใหม
[234] [233] ปั้น..ก่อ..หน่อเนื้อชาวอโศก กับการสานฯ
[232] [231] บุญนิยมรอบกว้าง และใหญ่ขึ้น
[229] [230]